I fokus: Migranter

Färre missförstånd med nytt bildstöd

Mindre risk för missförstånd och mer strukturerade möten – det är några positiva effekter av ett bildstöd för vårdkontakter med flyktingar. Bildstödet, som är gratis och till för alla, gillas av både patienter, vårdpersonal och tolkar.

Vad kan habiliteringen göra för dig och vilka hjälpmedel finns? Det är fokus för det bildstöd som Habilite­ringscentrum Region Västmanland tagit fram tillsammans med projektet KomHIT Flykting vid DART (kommunikations­ och dataresurscenter vid Sahlgrenska univer­sitetssjukhuset). Bildstödet innehåller bild och text på tio språk för olika situationer.

– Reaktionerna från flyktingarna har enbart varit positiva, säger Bitte Aminder, arbetsterapeut som varit med och arbetat fram materialet.

När hon använder bildstödet i mötet med flyktingar lägger hon fram det på bordet, pekar och förklarar. Informationen blir tydligare och mer enhetlig. I vissa fall kan det göra att behandlingen kommer igång snabbare.

– Missförstånden blir färre och vi som behandlare blir tryggare med att tolken tolkar rätt. Vi har också hört från tolkar att de har fått en bredare bild av vad habiliteringen kan och inte kan. Efter besöket får familjerna med sig materialet hem och kan fundera vidare, säger Bitte Aminder.

Hennes kollega, logoped Maria Nolemo, ser också vinster med att använda bildstöd i mötet med flyktingar:

–Vi får en bättre struktur i mötet, blir mer ordningsamma i informationen till patienten när vi håller oss till ett slags tågordning och får med alla delar. Famil­jerna blir också mer delaktiga i mötet.

Deras tips för att komma igång med att använda bildstöd i mötet med flyktingar är att testa det i rollspel med en kollega, ha det tillgängligt vid patientbesök och börja använda materialet i situationer som känns bekväma.

Kompletterar kroppsspråket

Susanne Bäckström som arbetar med projektet KomHIT Flyk­ting menar att bildstödet, för­utom att det är gratis och fritt för alla att använda, även stär­ker patientsäkerheten.

– Hälso-­ och sjukvården har en­ligt lag ett ansvar för att informera pa­tienten. Bildstöd kan vara ett komplement till den övriga informationen. I situationer utan tillgång till tolk kan bildstöd komplet­tera kroppsspråk så att man förstår varan­dra bättre, säger hon.

Att arbeta fram bildstöd för flyktingar handlar om att identifiera situationer där kommunikationen riskerar att braka sam­man, och sedan hitta ord och bilder för dem. Workshops har hållits med flyktingar som har olika bakgrund för att få fram bil­der som fungerar. 

Susanne Bäckström

–En bild på en person som lägger armen om en vän kan ge fel signaler om personen kommer från ett samhälle där vänner inte har den kroppskontakten, säger Susanne Bäckström.

Hon uppmanar verksamheter att göra på sitt eget sätt när de använder bildstödet i kontakt med flyktingar.

–Våga pröva! Vi logopeder brukar vara duktiga på att tala om hur folk ska göra men bildstödet kan man använda som man vill, det finns inget rätt eller fel.

Bildtexter på 11 språk

Habiliteringens bildstöd finns tillgängligt på KomHIT Flyktings webbplats, som också har bildstöd för bland annat flyktingmedicinsk mottagning, barn­ och ungdomspsykiatri, tandvård och beroendevård.

På bildstod.se kan du göra ditt eget bildstöd. Där finns också en översättningstjänst till elva språk, de tio vanligaste språken bland flyktingar samt engelska. KomHIT Flykting vid DART – kommunikations­ och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i uppdrag att tillsammans med människor på flykt ta fram stöd för kommunikation för hälso­- och sjukvård och tandvård. Bildstödet har arbetats fram i samarbete med olika verksamheter runt om i landet.

På Bildstod.se hittar du en presentation av KomHIT Flykting. Den informerar om att dessa resurser finns och visar hur man kan använda dem på arbetsplatsen.