Forskning

Arbete skyddar mot psykisk ohälsa bland dövblinda

Arbete skyddar mot psykisk ohälsa hos personer med dövblindhet. Att ha sjukersättning ökar risken för depression och självmord. Det visar den första vetenskapliga studien av dövblindas psykiska hälsa.

Psykisk ohälsa hos personer med en viss typ av dövblindhet, Usher syndrom typ II, beror på många faktorer, men en är helt utslagsgivande: att ha sjukersättning i stället för arbete.

Oro, ångest, depression, självmordstankar och självmordsförsök är betydligt vanligare bland dem som saknar arbete. Det visar en banbrytande studie från Audiologiskt forskningscentrum vid Örebro universitet.

– Arbetet är en stor del av vår identitet, men för den här gruppen tycks arbetet vara ännu viktigare. Det verkar fungera som en slags buffert mot svårigheter i tillvaron, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm, doktorand vid Örebro universitet och forskaren bakom den nya studien.

Svår process

Ushers syndrom typ II innebär att man både har en medfödd hörselnedsättning och en sjukdom på ögats näthinna, retinitis pigmentosa, som gör att synen försämras över tid.

– Det är en svår process att gå igenom, man måste lära sig många nya strategier. Framför allt får man problem med kommunikationen, till slut måste man lära sig att teckna taktilt i handen och kanske att använda punktskrift, säger Mattias Ehn.

Alla deltagarna i studien hade redan kommit in på arbetsmarknaden när sjukdomen debuterade. Hälften hade kvar sitt jobb och hälften hade hel sjukersättning. Några andra skillnader mellan grupperna, som syn- och hörselnedsättning, ålder eller när de fått diagnosen, har Mattias Ehn inte kunnat se i den enkätundersökning med självskattning som studien bygger på.

– Jag gick igenom massor av faktorer och upptäckte att arbete korrelerade med nästan allt, och hittade några bakomliggande faktorer.

Leder inte till bra hälsa

Psykisk ohälsa är vanligare hos personer med Ushers syndrom än i befolkningen som helhet, oavsett om man har arbete eller inte. Negativ stress, huvudvärk, högt blodtryck och utmattning är vanligt även bland dem som har ett arbete. Men att i stället få hel sjukersättning leder alltså inte till bra hälsa.

– Man skulle kunna tro att trötthet som gränsar till utmattning skulle minska för dem som inte jobbar, men så är det inte. Skillnaden är att de som inte har jobb tillskriver stressen sin sjukdom, medan de som jobbar tillskriver stressen sitt arbete, säger Mattias Ehn.

Många av dem som har ett arbete jobbar deltid.

– Det tror jag är bra, och det kanske inte alltid behöver vara lönearbete heller. Det viktiga är att behålla en sysselsättning eftersom väldigt få som lämnar arbetsmarknaden har chans att komma tillbaka. De blir viserligen inte utförsäkrade, men borträknade!

Mer anpassning behövs 

Ett problem är att både den som har Usher syndrom II och omgivningen tror att funktionsnedsättningen gör det omöjligt att ha ett jobb.

– Men svårigheterna handlar sällan om själva arbetsinnehållet, utan mer om praktiska saker runt omkring, säger Mattias Ehn.

Med tanke på hälsovinsterna både för individen och samhället borde man satsa mer på anpassning av arbetsplatsen och bättre hjälpmedel, menar han.

– Gruppen som har sjukersättning konsumerar mycket vård. Vi tar hand om folk när de trillat i forsen, men vi vill ju hellre kunna se till att de inte trillar i. Vi måste helt enkelt göra vad vi kan för att få människor att behålla jobbet.

Läs mer: Sammanfattning av studien (på engelska)