FoUU-stöd vidareutbildning

Habilitering & Hälsa har drygt 700 engagerade och högkvalificerade medarbetare.

Våra medarbetare utvecklar sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i sitt arbete och genom deltagande på intern personalutbildning. En del medarbetare går magister-, master- eller specialistutbildning för att ytterligare fördjupa sin ämneskompetens. Inför en eventuell magister- eller masterutbildning ska den anställda ansöka om ledighet hos respektive enhetschef. De olika lärosätena är ansvariga för att ge handledning för uppsatserna. Handledare på magisternivå ska vara disputerad. Eventuellt kan anställda inom Habilitering & Hälsa medverka som ämneskompetenta biträdande handledare. För att organisera detta bör medarbetaren ta egna kontakter med tänkbara personer i verksamheten.

Nedan beskrivs det stöd som FoUU-enheten kan erbjuda våra medarbetare som ska skriva magister-, master- eller specialistuppsats. FoUUs budget medger för närvarande medel för ett par studenter per termin, motsvarande 4 veckors arbetstid per person.

Ansökan om FoUU vidareutbildningsstöd/skrivarmånad 

Under vårterminen 2020 kan stöd ges till 2-3 uppsatsarbeten. Skicka din ansökan under vecka 7 och senast den 14 februari 2020 till tatja.hirvikoski(at)ki.se. Följ instruktionerna i länken nedan.

Kriterierna för att erhålla FoUU-stöd för vidareutbildning är:

 • Att ämnet är av generellt intresse för H&H.

 • Att studenten är i sista fasen av sin utbildning, dvs alla kurser är avklarade och att data för uppsatsen är insamlade.

 • En godkänd uppsats får spridas i H&H och på den externa hemsidan.

 • Att studenten är positiv till att presentera den färdiga uppsatsen på en yrkesträff och/eller personalutbildningstillfälle.

 • Följ instruktionerna för ansökan ("puffen" med pdf till vänster) så ökar dina chanser att få stödet!

FOU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2019

 1. Anna Rothin Gunnarsson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Flemingsberg Barn:
  Kartläggning av användandet av ståhjälpmedel hos barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige.
 2. Kaisa Johansson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Flemingsberg Barn: 
  Effekten av fysioterapi hos barn med Downs syndrom.​​
 3. Christina Modh arbetsterapeut, Habiliteringsens resurscenter:
  En studie om ett hjälpmedel: ALP-verktyget för personer med flerfunktionsnedsättning.

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2019

 1. Emma Nylén, sjukgymnast, HC Haninge barn: Hur stor andel av barnen i Stockholm har stabil GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå under uppväxten. Vilka faktorer påverkar förändring av GMFCS?
 2. Gunnel Israelsson, sjukgymnast, HC Liljeholmen barn: Kartläggning av hur smärta påverkar aktivitet och sömn hos barn med cerebral pares.

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2018

 1. Indra Windh, psykolog, Adhd-center: HBTQ-kompetens hos kliniskt yrkesverksamma behandlare.

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2018

 1. Anneli Skarpenhed, fysioterapeut, HC Haninge Barn. Fysioterapeutiska interventioner och fysiska aktiviteter hos barn med cerebral pares i Stockholm - en tvärsnittsstudie ur genusperspektiv 
 2. Miyabi Persson, psykolog, HC Flemingsberg Barn. Mindfulness based stress reduction (MBSR) –groups in men and women with autism spectrum disorder – an open feasibility study
   
 3. Kerstin Hagström Backe, fysioterapeut, HC Stockholm Vuxna & Kristina Flynner, fysioterpeut, HC Linde Vuxna. Validering av den preliminära svenska San Salvadour skalan i en svensk kontext, en Delphi studie.

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2017

 1. Lena Lindberger, logoped, StoCKK: Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders: reliability of the RAACS instrument
   
 2. Marika Ehrenkrona, psykolog, HC Bromma vuxna: Resiliens, enligt RS-skalan, hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning- Ett psykoterapeutiskt perspektiv

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2016

 1. Cecilia Mårtensson, sjukgymnast, HC Haninge Barn. Andningsgymnastik hos barn med flerfunktionshinder - En kvalitativ studie om föräldraupplevelser
 2. Jan-Paul Ratajczak, psykolog, HC Sollentuna Vuxna.Cognitive-behavioral interventions for adults with autism spectrum disorder.
  PDF iconratajczak_2017_the_session_structure_and_treatment_phases_in_cbt_for_asd.pdf

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2016

De beviljade ansökningarna är:

 1. Annika Magnusson, sjukgymnast, HC Tullinge: Mediyoga för personer med autismspektrumtillstånd och stressproblematik.
 2. Lena Lindberger, logoped, StoCKK: Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders: reliability of the RAACS instrument. - FoUU skrivmånad uppskjuten till VT 2017.
   
 3. Ewa Rolén, sjukgymnast, Linden: Terapeuters kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner vid terapier för vuxna personer med måttlig- och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

FoUU-stöd för vidareutbildning höstterminen 2015

De beviljade ansökningarna är:

 1. Petter Lindblad, leg logoped, HC Sollentuna för barn: Intensiv språkträning avseende ordinlärning för förskolebarn med psykomotorisk utvecklingsförsening.

 2. Magnus Ivarsson, leg psykolog, HC Tullinge för ungdomar och vuxna: Utvärdering av Lagunens och Korallens verksamhet

 3. Tina Modh, arbetsterapeut, Lagunen: Slingstyrd Akkaplattan ett hjälpmedel för personer med flerfunktionsnedsättning. Anhörigas och personals uppfattning om hur det fungerar i vardagen.

FoUU-stöd för vidareutbildning vårterminen 2015

De beviljade ansökningarna är:

 1. Mikaela Ljusterlind, leg sjukgymnast, HC Sollentuna: Förskolepersonals erfarenheter av samverkan med barnhabiliteringen.

 2. Eva Vänglund, leg arbetsterapeut, HC Liljeholmen: Erfarenheter och stödinsatser i skolmiljö bland gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 3. Anna Nyman, leg logoped, HC Nacka: Joller och tidigt tal hos barn 10-24 månader som får insatser från habiliteringen.

FoUU-stöd för vidareutbildning 2014

Under 2014 har två medarbetare beviljats FoUU-stöd för sammanställning av uppsats:

 1. Erika Isakson, leg sjukgymnast, HC Årsta: Yogaträning för barn med cerebral pares - ledrörlighet och muskelelasticitet i nedre extremiteterna.

 2. Ingrid Wåhleman, leg arbetsterapeut, HC Tullinge: Klienters upplevelse och erfarenhet av tyngdtäckens påverkan på sömn och aktivitet.

Andra examinationsuppsatser inom Habilitering och Hjälpmedel

 1. Lena Tinglöf, Hjälpmedel Stockholm: Balkongliv för nytta och livsmening