Evidensrapporter

Habilitering & Hälsas verksamhet ska vara baserad på evidensbaserad praktik. Kunskapen om olika behandlingsinsatsers effektivitet ökar och det finns idag mycket litteratur på området.

För att all denna kunskap ska kunna tillämpas i klinisk praktik behöver litteraturen sammanställas och sammanfattas. Som en del i arbetet med habiliteringsprogrammen (våra vårdprogram) kommer vi att ta fram evidensrapporter kring särskilt centrala frågor för verksamheten. För att få en god progress har vi valt att ta fram kortfattade evidensrapporter som huvudsakligen bygger på riktlinjer och tidigare systematiska sammanställningar.  Vid arbete med Evidensrapporter tar vi stöd av sjukhusbiblioteken inom Stockholms läns landsting.  

Habilitering & Hälsa har ett bilioteksavtal som inkluderar biblioteksservice för våra medarbetare. Biblioteksavtalet omfattar möjlighet att delta i utbildningar i informationssökning, skicka sökuppdrag och boka sökhjälp hos en medicinsk bibliotekarie. I avtalet ingår också support i referenshantering. Avtalet innebär åtkomst till bibliotekens vetenskapliga elektroniska tidskrifter, böcker och databaser, möjlighet att beställa kopior ur vetenskapliga artiklar, låna tryckta böcker och beställa fjärrlån.

Publicerade evidensrapporter​ 


> Effekt av ridning som behandling – Evidensrapport 7/2015

> Effekt av Målinriktad träning – Evidensrapport 6/2014

> Betydelsen av hälsosamma kost- och motionsvanor hos personer med utvecklingsstörning – Evidensrapport 5/2014

> Effekt av constraint-induced movement therapy – Evidensrapport 4/2013

> Effekt av intervention som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd – Evidensrapport 3/2013

> Effekter av intervention vid sömnsvårigheter – Evidensrapport 2/2013

> Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning 
– Evidensrapport 1/2013