Mattias Ehn

Mattias Ehn
Leg psykolog, doktorand vid Örebro universitet, Institutet för Handikappvetenskap.

Mattias Ehn är intresserad av forskning om dövblindhet. I sitt avhandlingsarbete studerar han frågor som rör fysisk och psykisk hälsa hos personer med förvärvad dövblindhet. Detta är ett outforskat område och grundläggande beskrivande studier saknas som rör psykosociala frågeställningar. Den stora frågan är hur olika omgivande faktorer samvarierar med upplevd hälsa och hur vi bäst kan erbjuda en bra habilitering. Mattias Ehn medverkar i en tvärvetenskaplig forskargrupp som forskar kring dövblindhet utifrån en biologisk, psykologisk och social synvinkel.

> Institutionen för handikappvetenskap på Örebro universitet

mattias.ehn@sll.se