Forskning

Evidensbaserad habilitering bygger på kunskaper från forskning och kliniska erfarenheter. En central del i evidensbaserad habilitering är mål, värden och behov hos personer med funktionsnedsättningar, deras närstående och nätverk.

Hatt på böcker
Habilitering & Hälsas medarbetare som även är registrerade doktorander eller disputerade forskare medverkar till att ta fram ny kunskap genom forskning. Våra forskningsprojekt är anknutna till olika universitet och finansieras i huvudsak av externa forskningsanslag. Doktorandprojekt presenteras under egen rubrik. 

Habilitering & Hälsa samverkar även i forskningsprojekt med externa forskare som på olika sätt vill studera grupper av individer med funktionsnedsättningar. Samverkansprojekt ökar kunskaperna om funktionsnedsättningar och på det sättet förbättrar de våra möjligheter att ytterligare förbättra Habilitering & Hälsas vårdprocesser och insatser.  

Forskning sker i många olika sammanhang och i samarbete med andra. Vi ingår i många nätverk kring kunskapsutveckling, bland annat med andra habiliteringsverksamheter i Sverige.