Ekonomiskt stöd och bidrag

Här hittar du information om olika ersättningar och bidrag som personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan ansöka om.

> Ansökan 
> Överklagan
> Aktivitetsersättning och sjukersättning
> Barnbidrag vid förlängd skolgång
> Bidrag för vissa studier
> Bilstöd
> Boendetillägg​
> Bostadstillägg
> Budget- och skuldrådgivning
När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter
> Förebyggande sjukpenning
> Försäkringskassan
> Glasögon för barn och unga
> Habiliteringsersättning
> Handikappersättning
> Hemvårdsbidrag
> Inackorderingstillägg
> Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning
> Kontaktdagar
> Merkostnadsersättning
> Närståendepenning
> Omvårdnadsbidrag
> Rehabiliteringsersättning
> Riksgymnasiebidrag
> Särskilt högriskskydd
> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning
> Vårdbidrag

Ansökan 

En ansökan kan göras på olika sätt:

 • Fyll i en ansökningsblankett på nätet.
 • Skriv ner på ett papper vad du vill ansöka om, kom ihåg att få med dina personuppgifter och signatur på samma papper. 
 • Du kan kontakta en handläggare och göra en muntlig ansökan. 

Om du behöver hjälp med att ansöka, ta kontakt med en handläggare. Ibland behöver du skicka med ett läkarintyg. Handläggaren kan arbeta på till exempel kommunen eller Försäkringskassan. 

När handläggaren har tagit emot din ansökan, så brukar de boka ett möte eller ett samtal med dig där ni går igenom din ansökan. Om du vill kan du ha med dig någon som du känner förtroende för, exempelvis en anhörig eller vän.

Handläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att handläggaren inte får berätta för någon om vad ni talar om eller lämna ut uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Handläggaren utreder sedan ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Beslutet skickas hem oavsett om du får det beviljat eller inte. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på kassettband eller DAISY-skiva och du kan få beslutet på ett annat språk. 

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort. 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet eller om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. I beslutet står hur du gör.

Har du fått avslag från kommunen har du tre veckor på dig att överklaga efter att du fått beslutet. Överklagan skickas till kommunen men ställs till förvaltningsrätten. Kommunen är skyldig att ompröva beslutet. Ändrar kommunen inte beslutet som du vill, skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar det. 

Anser du att ett beslut från Försäkringskassan är felaktigt kan ärendet prövas igen.  Du skriver till Försäkringskassan inom två månader efter att du tagit del av beslutet och begär omprövning. Ändrar inte Försäkringskassan beslutet vid omprövningen kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Det finns olika ersättningar och bidrag för att kompensera nedsatt arbetsförmåga och merkostnader till följd av en funktionsnedsättning.​

Aktivitetsersättning är för dig i åldern 19-29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan ha aktivitetsersättning på 100%, 75%, 50% och 25% beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.  Ansökan görs till Försäkringskassan.

Om du aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ansöka om hel sjukersättning från och med juli det år du fyller 19 år.​
> Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång under högst tre år.
 > Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Sjukersättning är för dig i åldern 19 - 65 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. Du kan ha sjukersättning på 100%, 75%, 50% och 25% beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.  Ansökan görs till Försäkringskassan.

När du har beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg så beställer du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag.
> Sjukersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan efter att de fyller 16 år. För att få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång till Försäkringskassan.
> Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Bidrag för vissa studier  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har bidrag för studier till personer med funktionsnedsättning från 18 års ålder och uppåt och deras anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

Du kan söka bidrag för: 

 • folkhögskolekurs 
 • studiecirkel anordnad av studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning med särskild anpassning för personer med funktionsnedsättning
 • särskild utbildning för vuxna (tidigare särvux).

> Bidrag vid vissa studier - spsm.se (pdf)

Bilstöd 

Bilstöd är ett bidrag som du eller ditt barn kan ansöka om hos Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och stora svårigheter att röra eller förflytta dig samt svårigheter att åka kollektivt. Svårigheterna ska finnas kvar nio år eller längre. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina eller barnets behov. Vid vissa speciella situationer kan du ansöka om att få körkortet betalt. 

Dessutom måste du uppfylla en eller flera av dessa krav.

Du som själv har en funktionsnedsättning:
 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma. Du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet och du måste köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.
Du som har ett barn med funktionsnedsättning: 
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
 • Du och barnet bor tillsammans.

> Bilstöd för barn - försäkringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - försäkringskassan.se 

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se 

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

Bostadstillägg kan du ansöka om hos Försäkringskassan om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och du har låg inkomst och kostnader för bostad.

Budget- och skuldrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning finns i din kommun. Du kan få rådgivning om din ekonomi och praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder. Budget - och skuldrådgivaren kan även hjälpa till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. 
> Budget- och skuldrådgivning - konsumentverket.se

Skuldsanering

​Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte förväntas kunna betala dina skulder på många år.

Du ansöker om skuldsanering hos kronofogden som utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Beviljas skuldsanering får du ett beslut där det framgår hur mycket du ska betala. Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan som vanligtvis löper under fem år. 
> Skuldsanering - kronofogden.se

När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter

Du som är över 18 år och inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter kan få hjälp med det. Det kan till exempel vara en anhörig eller en god man som hjälper dig.

Anhörigbehörighet

Är du anhörig till en person som efter 18 års ålder inte längre kan ta hand om sin ekonomi på grund av kroppslig eller psykisk sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande, kan du utan fullmakt hjälpa personen att till exempel betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst, och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas i tur och ordning:

 • make eller sambo
 • barn
 • barnbarn
 • föräldrar
 • syskon
 • syskonbarn.

> Föräldrabalk - riksdagen.se  

Framtidsfullmakt

Du kan skriva en framtidsfullmakt till en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. Det kan gälla ekonomiska eller personliga angelägenheter. Du måste vara 18 år och förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer

I framtidsfullmakten måste det stå:  

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

 > Lag om framtidsfullmakter - riksdagen.se

Fullmakt

Behöver du hjälp att hantera din ekonomi, till exempel betala räkningar och ta hand om ditt bankkonto, kan du skriva en fullmakt till någon som hjälper dig. Att ge en person fullmakt innebär att den personen får ditt tillstånd att göra det som står i fullmakten. Du kan fråga din bank om vad som behöver stå i en fullmakt.
> Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se  

God man och förvaltare

Har du svårt att sköta din ekonomi eller att bevaka dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka om god man. Du bestämmer själv över din ekonomi när du har god man. En god man kan hjälpa dig inom tre områden:

 • Bevaka rätt kan vara att ansöka om olika hjälpinsatser, handikappersättning eller överklaga beslut.
 • Förvalta egendom innebär hjälp med att ta hand om den löpande ekonomin, till exempel att betala fakturor och sköta värdehandlingar.
 • Sörja för person kan till exempel innebära hjälp att kontakta sjukvård och socialtjänst och se till att du har det så bra som möjligt när det gäller sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad.

Stödet från en god man kan omfatta alla tre. Du kan också ha god man för bara ett eller två av dem. Det är en domstol som beslutar om du får god man. Du betalar ett arvode för hjälpen som den gode mannen ger. Ansökan om god man görs till kommunens överförmyndare.

Om inte fullmakt eller god man är tillräcklig hjälp kan en förvaltare utses. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får inte ingå avtal eller ta hand om sina pengar själv. När en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.
> Föräldrabalken- riksdagen.se 
> God man, förvaltare och framtidsfullmakt - domstol.se

Förebyggande sjukpenning 

Förebyggande sjukpenning kan du ansöka hos Försäkringskassan när du ska gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta din sjukskrivning. En läkare ska ha ordinerat behandlingen. 

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer reglerna för pengarna som Försäkringskassan betalar ut.
> forsakringskassan.se

Guiden för dig med funktionsnedsättning

​Försäkringskassan har en guide för dig med funktionsnedsättning och närstående. Guiden hjälper dig att hitta ersättningar du kan ha rätt till från Försäkringskassan. I guiden finns också länkar till andra myndigheter som kan ge stöd och tips på annat som kan vara aktuellt för dig.
> Guiden för dig med funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Om du har en funktionsnedsättning

Försäkringskassan har en broschyr som heter Om du har en funktionsnedsättning. I den kan du läsa om vilken hjälp Försäkringskassan kan ge om du har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Broschyren vänder sig även till dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning.
> Om du har en funktionsnedsättning - forsakringskassan.se (pdf)

Glasögon för barn och unga

Bidrag ges för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är 8–19 år. Bidraget uppgår till max 800 kr per person. 
> Glasögonbidrag för barn - 1177.se

Habiliteringsersättning

De flesta kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 
> Frågor och svar om daglig verksamhet - Socialstyrelsen.se

Handikappersättning

Handikappersättning byts den 1 januari 2019 ut mot merkostnadsersättning. För dig som har handikappersättning finns övergångsregler. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. ​
> Handikappersättning - forsakringskassan.se

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Hjälpen du ger ska främst gälla personlig omvårdnad. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.

Ansökan gör du i den kommun där din anhörige bor. Ersättningen betalas till personen med hjälpbehovet. Hemvårdsbidraget kan kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.
> Anhörigstöd - 1177.se

Inackorderingstillägg

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och bor och studerar på en annan ort än din hemort är det i regel hos din hemkommun du ansöker om bidrag för boendet och resorna. Läser du på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du kan få inackorderingstillägg till exempel för:

 • Om programmet och den nationella inriktning du ska läsa inte finns på hemorten.
 • Om din restid är minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bor kvar hemma.
 • Om du studerar på heltid.
 • Om du studerar på folkhögskola eller kompletterande utbildning.

>Inackorderingstillägg - cns.se

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du söka om du behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning. KBF finns endast i ett fåtal kommuner och kommunerna har olika regler. Kontakta din kommun för att få mer information. 
> KBF - stockholm.se 

Kontaktdagar 

Du kan ansöka om kontaktdagar hos Försäkringskassan om du har ett barn upp till 16 år som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ersättning ges för 10 kontaktdagar per barn och år. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Du kan ta kontaktdagar för att besöka barnets förskola eller skola, delta i föräldrautbildning eller medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan. Barnet behöver inte vara med vid skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.
> Kontaktdagar - forsakringskassan.se

Merkostnadsersättning

Du som har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning eller är förälder till barn med funktionsnedsättning kan få ersättning från försäkringskassan. ​Merkostnadsersättning kan beviljas på fem nivåer. Merkostnadsersättning finns från den 1 januari 2019 och ska på sikt ersätta handikappersättning och vårdbidrag.
> Merkostnadsersättning vuxna - forsakringskassan.se 
> Merkostnadsersättning barn - forsakringskassan.se

Närståendepenning 

Närståendepenning är en ersättning för dig som vårdar en närstående person i hemmet eller på sjukhus om sjukdomen är ett påtagligt hot mot dennes liv. Ansökan görs till Försäkringskassan.  

Omvårdnadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Ansökan kan göras från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. 
Från den 1 januari 2019 införs omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning istället för vårdbidrag.
> Omvårdsnadsbidrag - forsakringskassan.se  

Rehabiliteringsersättning​

Du som har en anställning och deltar i rehabilitering kan ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Innan ansökan kan göras måste du och Försäkringskassan vara överens om en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsersättningen består av två delar: rehabiliteringspenning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering och särskilt bidrag som är tänkt att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.
> Rehabiliteringsersättning - forsakringskassan.se (pdf)

Riksgymnasiebidrag 

Riksgymnasiebidrag (Rg-bidrag) finns för dig som har en hörselnedsättning eller rörelsenedsättning.  Det är ett bidrag till vissa kostnader som mat, boende och hemresor om du går en utbildning på ett riksgymnasium för döva, hörselskadade eller svårt rörelsehindrade och inte kan bo hemma. Ansökan görs hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).
> Rg-bidrag - csn.se

Särskilt högriskskydd 

Du kan ansöka hos Försäkringskassan om särskilt högriskskydd om du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller är sjuk länge (mer än 28 dagar i följd). Du slipper karensdagarna och din arbetsgivare får ersättning för dina sjuklönekostnader
> Särskilt högriskskydd - forsakringskassan.se

Vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) är en ersättning när du stannar hemma från arbetet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

Du kan få tillfällig föräldrapenning om du har:

 • barn mellan 9 månader och 12 år
 • barn som är under 8 månader och ligger på sjukhus eller om barnet går i förskola och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet
 • barn som är 12–16 år och behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern (det kan vara barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som blir akut sjukt, om grundsjukdomen förvärras eller när ett annars friskt barn blir svårt sjuk och inte klarar sig själv, eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök)
 • barn som har fyllt 16 år men inte 21 år och (i vissa fall upp till 23 år) och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom (däremot kan du inte få ersättning för VAB om du redan får vårdbidrag för samma behov av tillsyn och vård eller om du själv är sjuk)
 • barn som inte fyllt 18 år som får behandling för livshotande sjukdom (båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar)
 • mist ett barn under 18 år (du kan då ta ut tio dagar med tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från dagen efter den dag ditt barn avled).

> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning - forsakringskassan.se
Mist ett barn - forsakringskassan.se 

Vårdbidrag

Vårdbidrag byts den 1 januari 2019 ut mot merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. För dig som har vårdbidrag finns övergångsregler. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. 
> Vårdbidrag - forsakringskassan.se