Nätverksarbete enligt Karlstadmodellen på Dövblindteamet

Karlstadmodellen är en modell för språkträning för barn, unga och vuxna. En grundtanke inom Karlstadmodellen är att varje individ är unik och därför måste språkträningen anpassas efter individen.

Hur snabbt språkutvecklingen går och på vilket sätt den sker varierar, men det är aldrig för tidigt eller för sent att börja språkträna. För personer med dövblindhet är det viktigt att få med det taktila sinnet i språk- och kommunikationsträningen. 

Nätverksarbetet är familjecentrerat och föräldrarna väljer vilka personer som bjuds in i nätverket. Deltagandet i nätverket är frivilligt och det viktigaste är att man utgår från att deltagarna ska vara personer som vill vara viktiga för barnet och att barnet är viktigt för dem. I första hand kommer arbetet i nätverket att inriktas mot att höja kunskaper och färdigheter hos nätverksdeltagarna samt höja medvetenheten om hur man kan skapa utvecklande kommunikativa och språkliga miljöer kring barnet.

Föräldrar och familj har en särställning i nätverket eftersom de har en unik kunskap om och ett unikt engagemang i barnet. Föräldrarnas vardagskunskap är ovärderlig i ett samarbete av denna sort. Andra viktiga personer i barnets liv har sina speciella kunskaper och upplevelser. Tillsammans med experternas specifika kompetenser skapas förutsättningar för en helhet kring barnet. Alla nätverksdeltagare är lika viktiga och alla beslut som tas på kommunikationsträffarna fattas i demokratisk anda.

Nätverket behöver träffas regelbundet, till exempel kan man ha en kommunikationsträff i månaden. Om det går för lång tid mellan träffarna kommer nätverket att förlora styrfarten. Viktigt är också att inte träffas för ofta; alla som har tagit på sig en uppgift vid senaste träffen ska ha gott om tid att förbereda sig och genomföra sin uppgift inför nästa träff.

Karlstadmodellens vision är att alla ska få lära, utveckla och använda sitt språk, inte bara för sin egen utan också för andras skull. 

”Då fler röster blir hörda blir fler perspektiv kända.”

För mer information kontakta kommunikationspedagog Sari Vähänikkilä.
E-post: sari.vahanikkila@sll.se
Telefon: 08-123 352 14

För ytterligare information kring Karlstadmodellen:
> karlstadmodellen.se