Lagar och offentlig förvaltning

Flera olika organisationer, myndigheter och förvaltningar ska tillsammans ge den hjälp som behövs. Det gör att det kan vara svårt att hitta rätt i början. Dessutom fungerar olika kommuner på olika sätt. Det finns också flera olika lagar som styr barnens och familjernas möjligheter att få stöd.

De viktigaste lagarna

Det här är lagar som innehåller regler som rör de flesta barn med autism i det första skedet efter diagnos:

 • Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387)
 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Lagen om handikappersättning och vårdbidrag (SFS 1998:703)
  (Merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta handikappersättningen.)

(SFS = Svensk författningssamling, det vill säga Sveriges lagar)

Det finns fler lagar som reglerar annat specifikt stöd efter behov. Vill du veta mer kan du gå in på Funktionshindersguidens webbplats eller Riksföreningen Autism. 

Minsta gemensamma nämnare för de här lagarna och den offentliga förvaltningen är att de har samma grundsyften. Ett av grundsyftena är att på olika sätt skapa ett så jämlikt liv och en så bra utveckling som möjligt för personer med vissa funktionsnedsättningar och deras familjer i förhållande till personer utan funktionsnedsättningar.

Ansvarsområden

De offentliga organisationer som är involverade har olika uppgifter och ansvarsområden:

 • Fattar beslut. De viktigaste beslutsfattarna är LSS-handläggaren, försäkringskassans handläggare och förskolans/skolans rektor eller särskilt utsedd person i kommunen som har hand om barn med särskilda behov.
   
 • Verkställer beslut och utför arbete inom beslut eller lagar. Några exempel på dessa är förskola, avlösare, habiliteringen och privata vårdgivare enligt avtal med kommun eller landsting.
   
 • Utövar tillsyn över och legitimerar dem (till exempel ger läkarlegitimation) som fattar beslut och utför arbete. De viktigaste tillsynsmyndigheterna är Skolverket, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, länsstyrelsen och Socialstyrelsen.
   
 • Prövar överklaganden av fattade beslut. Den myndighet där man kan överklaga beslut är länsrätten när det gäller LSS och Försäkringskassan. (Om det blir aktuellt kan man pröva att gå vidare till kammarrätten och regeringsrätten.)