Följa upp och planera

Efter mötet eller mötena är det bra om du som förälder följer upp de planerade åtgärderna. Du kan göra det på egen hand eller tillsammans med din LSS-handläggare eller kurator på habiliteringscentret.

För att göra det enklare att följa upp är det bra om man planerat ett slutdatum för alla åtgärder som bestämdes vid mötet. Då är det lättare att reagera om något tar för lång tid. Om det inte är möjligt att planera ett slutdatum, kan man återkomma till det vid ett annat tillfälle. Du kommer också att behöva komplettera med formella ansökningar till försäkringskassan och kommunens LSS-handläggare.

Planering på lång och kort sikt

Ofta behövs det tid och planering för att sätta in de resurser som man kommit överens om på planeringsmötet. Verksamheter delas vanligtvis in terminsvis. Därför kan det vara bra att dela upp behoven på kort och lång sikt. Behoven på kort sikt kan vara fram till nästa terminsstart.

Habilitering inom Stockholms läns landsting

Barn med autismspektrumdiagnos tas emot på olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa beroende på barnets ålder. Ansökan kan antingen skickas till rätt mottagning av vårdnadshavare eller så skickas en remiss av den läkare eller psykolog som ställt diagnosen.

> Mottagandet av barn med autismspektrumdiagnos - habilitering.se

Habilitering och hälsa erbjuder även annat stöd och utbildning till anhöriga.
Kris- och samtalsmottagningen ger kvalificerat psykologiskt stöd till föräldrar och andra anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder.

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, kommunikativt och kognitivt stöd och samhällets övriga stöd.  

Förändring hela tiden

En habiliteringsprocess är dynamisk och vilka som bistår med insatser varierar från en tid till en annan. Anledningen är framför allt att barnets utvecklas och behoven förändras men det varierar också beroende på vilka resurser som finns tillgängliga. Det är även stor skillnad om man jämför olika barn och familjer. Det är inte heller ovanligt med personalbyten.

Därför får man som förälder vara beredd på att ofta informera om barnet och familjens behov. En annan sak man måste vara beredd på som förälder, är att ens egen roll växlar beroende på vilken kompetens och vilka resurser som finns runt barnet.