Barn och unga

Här finns information som rör barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning gällande rättigheter, fritidsaktiviteter, träning, missbruk och beroende. Här finns också tips på appar, poddar, webbsidor, böcker och filmer.

> Barn som närstående 
> Böcker och filmer
> Ekonomi när du blir 18 år
> Fritid
> Missbruk och beroende
​> Motion och träning
> Rättigheter för barn och unga
> Sexualitet
> Syskonkompetens
> Vård och omsorg

Barn som närstående 

Barn har rätt att få information och stöd när en familjemedlem drabbas av svår sjukdom, skada, psykisk ohälsa, missbruk eller avlider. De som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvaret för att ge information och stöd.
> Barn som anhöriga - habilitering.se
> Barn som närstående - 1177.se

Barns ställning i vården

På Vårdgivarguiden under rubriken ”Barns ställning i vården” finns med information om lagstiftning, barn som närstående, bemötande och delaktighet. 
> Barns ställning i vården - vardgivarguiden.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se har informationsmaterial om barn som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen. Där finns också webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! 
> Barn som anhörig - kunskapsguiden.se

Syskonkompetens

​Syskonkompetens är en webbplats med information och kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.
> Syskonkompetens - agrenska.se

Böcker och filmer

Förslag på böcker och filmer för barn och ungdomar som du kan låna på Forum Funktionshinders bibliotek.

Böcker

 • Full rulle, Tim!
 • Jonatan på Måsberget
 • Vilma och Jon på skattjakt
 • Abbe 8 år och 43 dagar
 • Stora boken om Bill & Bolla
 • Hur gör man kärlek?: sexhjälpreda för funktionshindrade ungdomar 
 • Sex, kärlek och Aspergers syndrom

Filmer

 • Jätten
 • Life, animated
 • Mary & Max
 • Kika på Ika
 • I rymden finns inga känslor
 • Ika läser Alfons​

Ekonomi när du blir 18 år

När du fyller 18 år är att du själv ansvarig för din ekonomi. Det innebär att du får tillgång till dina bankkonton, har möjlighet att skriva på avtal och ta lån. Du ansvarar också för att betala dina fakturor, till exempel hyran för din lägenhet, din mobilräkning eller något du köpt på nätet.   

Behöver du hjälp att hantera din ekonomi, till exempel betala räkningar och ta hand om ditt bankkonto, kan du skriva en fullmakt till någon som hjälper dig. Att ge en person fullmakt innebär att den personen får göra det som står i fullmakten. Du kan fråga din bank om vad som behöver stå i en fullmakt.

Har du svårt att sköta din ekonomi eller att bevaka dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka om god man. Du bestämmer själv över din ekonomi när du har god man. En god man kan hjälpa dig inom tre områden: 

 • Bevaka rätt kan vara att ansöka om olika hjälpinsatser, handikappersättning eller överklaga beslut.
 • Förvalta egendom innebär hjälp med att ta hand om den löpande ekonomin, till exempel att betala fakturor och sköta värdehandlingar.
 • Sörja för person kan till exempel innebära hjälp att kontakta sjukvård och socialtjänst och se till att du har det så bra som möjligt när det gäller sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad.

Stödet från en god man kan omfatta alla tre. Du kan också ha god man för bara ett eller två av dem, dock inte enbart sörja för person. Det är en domstol som beslutar om du får god man. Du betalar ett arvode för hjälpen som den gode mannen ger. Ansökan om god man görs till kommunens överförmyndare.

Om inte fullmakt eller god man är tillräcklig hjälp kan en förvaltare behövas.  En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får inte ingå avtal eller ta hand om sina pengar själv. När en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.
>Domstol

Fritid

Fritidsinfo.se 

Fritidsinfo.se är en söktjänst för fritidsaktiviteter i hela landet för barn, ungdomar och vuxna oavsett funktionsförmåga.
> Fritidsinfo.se

Fritidsnätet

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter i Stockholms län för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd.
​> Fritidsnätet.se

Mer information

Du kan läsa mer om fritid under rubriken Fritid, kultur och turism på denna webbsida. 

Missbruk och beroende

Drugsmart.com

Drugsmart.com är en webbplats med information om alkohol och andra droger.
> Drugsmart.com  

Mer information

​Du kan läsa mer om olika former av beroenden som alkohol, läkemedelsmissbruk, narkotika, spelberoendesexmissbruk och tobak under rubriken missbruk och beroende på denna webbsida.. 

Motion och träning

Svenska Parasportförbundet

​Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inom 18 olika idrotter. 
> Parasport.nu

Parasport Stockholm

Parasport Stockholm är ett specialdistriktsförbund anslutet till Svenska Parasportförbundet. De har cirka 60 olika föreningar anslutna. 
> Parasport Stockholm - parasport.se
> Idrotter - parasport.se
> Föreningar - parasport.se

Mer information

​Du kan läsa mer om motion och träning under rubriken motion och träning på denna webbsida

Rättigheter för barn och unga

Barnkonventionen 

Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionen finns det 54 artiklar. 

Några exempel:

 • Ett barn är varje människa under 18 år.
 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
 • Barnets bästa ska komma först.
 • Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.
 • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
 • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att få hjälp med att delta i samhället på lika villkor.
 • Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. 
 • Varje barn har rätt till utbildning, grundskolan ska vara gratis.
 • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

> Barnkonventionen - barnombudsmannen.se 

Barnkonventionen på olika språk

Hos Barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen

​Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Barnombudsmannen ska se till att barnkonventionen följs i samhället, samt uppmärksamma och föreslå förändringar i lagar och förordningar.
> Barnombudsmannen.se

Barn med funktionsnedsättning 

På Barndombudsmannens webbplasts finns berättelser av barn och unga om vad som är bra och dåligt med att leva med en funktionsnedsättning. De delar med sig av sina bästa råd till andra barn och även filmer har gjorts utifrån det de berätter. Nära 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning som kan vara att inte kunna se, höra, gå, ha svårt att läsa, koncentrera sig och lära sig saker. 
> Barn med funktionsnedsättning  - barnombudsmannen.se

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) har till uppgift att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan när det gäller kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Barn- och elevombudet ska till exempel:

 • utreda vid kränkande behandling och besluta om åtgärder
 • informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge råd om hur lagen ska användas
 • företräda barn och elever i domstol. 

> Beo.skolinspektionen.se

Barns röst

Projektet Barns röst är för dig som är ung och har adhd, Asperger/ASD, Tourettes syndrom eller språkstörning. På Riksförbundet Attentions webbplats finns information och filmer. 
> Barns röst - attention.se

En saga om barns rättigheter i landstinget

"Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp" är en sagobok, för barn 0-6 år, som besöker hälso- och sjukvården.
> En liten saga om barns rättigheter i landstinget - sll.se (pdf)

jagvillveta.se

jagvillveta.se är en webbplats för barn och unga som drabbats av brott. Där finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna igen ett brott, var man kan få hjälp, vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång. Brottsoffermyndigheten står bakom webbplatsen.
> jagvillveta.se

men Hallå!

men Hallå! handlar om att vara barn och ha NPF och om rättigheter inom vården. Den handlar om utredningar, diagnoser och vilka rättigheter du som barn har inom vården. Men också om kompisar och hur man kan göra när man ska berätta för andra om sin diagnos.
> men Hallå! - attention.se (pdf)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) är en statlig myndighet. Deras uppdrag handlar om att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.

Några områden Mucf arbetar med:

 • hur unga har det i Sverige 
 • hjälpa kommuner som vill ta vara på ungas erfarenheter och stärka ungdomars inflytande 
 • att unga ska ha en bra fritid och kunna vara med i föreningar 
 • sprida kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling
 • förbättra föreningars villkor
 • dela ut pengar till föreningar och organisationer.

> Mucf.se

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Mucf har gjort rapporten Fokus 12, som är en beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv. I rapporten beskrivs med, utgångspunkt i de ungdoms- och funktionshinderspolitiska målen, hur levnadsvillkoren bland unga med funktionsnedsättning.  
> Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se

Filmer med och av unga med funktionsnedsättning

I anslutning till rapporten Fokus 12 presenteras också elva kortfilmer där unga med funktionsnedsättning kommer till tals. Filmerna handlar bland annat om adhd, Aspergers syndrom, hörselnedsättning, kärlek, mobbing, personlig assistans och anpassat boende. 
> Filmer med och av unga med funktionsnedsättning - vimeo.com

Ung idag

Webbplatsen Ung idag samlar statistik och information om unga mellan 13 och 25 år i Sverige. Syftet är att följa upp ungas levnadsvillkor och visa hur villkoren utvecklas över tid. Mucf står bakom webbplatsen.

Statistiken är samlad under sex olika områden:

 • arbete och boende
 • ekonomisk och social utsatthet
 • fysisk och psykisk hälsa
 • inflytande och representation
 • kultur och fritid
 • utbildning.

> ungidag.se

Sexualitet

​Frågachans.nu

Frågachans.nu är en webbsida för ungdomar, som handlar om samlevnad, sexualitet, pubertet och relationer. 
> fragachans.nu

Privatliv

​Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex.
> mittprivatliv.se

​Skärholmens ungdomsmottagning

​På Skärholmens ungdomsmottagning finns det en barnmorska med viss teckenspråkig kompetens. Lokalen är också anpassad för dig med fysiska funktionsnedsättningar med en patientlyft.
> Skärholmens ungdomsmottagning - ungdomsmottagningar.sll.se

UMO

UMO är en webbsida för ungdomar 13-25 år. Där kan du få kunskap om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla. Till Fråga UMO kan du ställa frågor anonymt om sex, hälsa och relationer eller läsa andras frågor och svar. 
> UMO.se

UMO-podden​

​UMO-podden görs av webbsidan umo.se och publicerar nya avsnitt varannan tisdag. Några av ämnena som diskuteras är sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt och att känna sig utanför.
> UMOpodden - umo.se

Ungdomsmottagning​​

Ungdomsmottagningar vänder sig till ungdomar som är 12-23 år och där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. Besöken är kostnadsfria. Du kan boka tid eller komma när ungdomsmottagningen har drop-in tid.  

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning kring kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller till exempel stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer eller identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se
> Hitta till Stockholms läns ungdomsmottagningar - ungdomsmottagningar.sll.se 

Mer information

​Du kan läsa mer om sexualitet under rubriken sexualitet på denna webbsida. 

Vård och omsorg

Animerade filmer med Alex

Animerade filmer med Alex är informationsfilmer för barn och unga om när Alex besöker socialtjänsten, BUP, Första linjen, om skola och psykisk hälsa. Filmerna finns med eller utan text, på andra språk, samt med syn- och teckentolkning. 
> Animerade filmer med Alex - uppdragpsykiskhalsa.se 

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

Socialstyrelsen har tagit fram information och ett utbildningspaket för personal inom barnhälsovården som handlar om föräldrars behov och stöd när de har ett barn med funktionsnedsättning. 
> Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - kunskapsguiden.se

Att vistas på sjukhus med flerfunktionsnedsättning

​Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) har gjort en guide för att vistas på sjukhus med flerfunktionsnedsättning. Där finns 15 frågor och svar med saker som kan vara bra att veta och tänka på förre sjukhusvistelsen. De finns även en checklista inför vistelsen på sjukhuset. 
> Att vistas på sjukhus med flerfunktionsnedsättning - anhoriga.se 

Björnwebben

På Björnwebben kan du läsa och titta på bilder om hur det är att vara på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.
> Bjornwebben.se

BRON 

BRON är en informationsapp för barn, föräldrar och anhöriga som vårdas på barnneurologen, barnneurokirurgen, barnortopeden, barnreumatologen och barn med ögonsjukdomar. 
> BRON - karolinska.se

Epilepsiwebben​

​Epilepsiwebben vänder sig till  tonåringar som har epilepsi. Där finns information om epilepsi och svar på olika frågor, exempelvis om man kan ta körkort, äta p-piller och vilket stöd samhället kan ge. Det går också att läsa om hur hjärnan fungerar och om hur olika undersökningar går till.
> Epilepsiwebben.se

Hur vården ska hjälpa dig som är barn

1177 vårdguiden har ett bildspel om hur vården ska hjälpa barn och unga som mår dåligt. Vårdpersonalens uppgift är bland annat att lyssna på barn och unga för att ta reda på hur de mår, vad de tycker och hur de vill ha det. De ska även förklara för barn, unga och den vuxna som är med, varför de är sjuka eller mår dåligt och hur de ska kunna må bättre. 
> Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se

1177 vårdguiden har även en film om att barn ska få vara med och bestämma om deras vård, som heter ”Kan jag vara med och bestämma hos doktorn?”
> Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? -  1177.se

Inspektionen för vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. 
> Ivo.se
> För dig som är barn eller ungdom - ivo.se

IVO:s barn- och ungdomslinje​

De barn och unga som träffar socialtjänsten, sjukvården eller på befinner sig på ett elevhem och inte känner sig lyssnade på eller respekterade kan vända sig till IVO:s barn- och ungdomslinje. De kan vara anonyma och tolk finns. 

IVO har även gjort filmer om sin verksamhet och om barn- och ungdomslinjen. 
> IVO:s barn och ungdomslinje - ivo.se
​> IVO för barn och unga - youtube.com

Narkoswebben

På Narkoswebben kan barn lära sig mer om kroppen och hur den fungerar, hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation.
> Narkoswebben.se

Opratat

Opratat.se handlar om tankar och känslor som inte pratas om i familjer med barn mellan 4 och 12 år med funktionsnedsättning. Där finns filmer om det opratade bland barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar samt berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. 
> Opratat - anhoriga.se

Undra appen

​Följ med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra och gör ett besök på habiliteringen bland mekaniska hästar, känslokort och färgglada såpbubblor. Undra är en liten superhjälte som Habilitering & Hälsa i Stockholm har tagit fram.
> Undra -  habilitering.se

Ung och asperger

Ung och asperger är en webbsida som vänder sig till personer som är16-25 år, bor i Stockholms län och har diagnosen Aspergers syndrom.
> Ungochasperger.se