Andra orsaker som studeras

Forskningen söker ständigt efter nya samband mellan autism och andra sjukdomar eller tillstånd. Här presenteras några av de kopplingar som diskuteras. Än så länge har man dock inte hittat några bevis på att det verkligen finns samband mellan dessa tillstånd och autism.

Mage och tarm

Det går i dag inte att dra några slutsatser om mag- och tarmsymtom förekommer i ökad omfattning vid autism. Symtom från övre mag- och tarmkanalen i form av reflux (backflöde av maginnehåll mot matstrupen) har beskrivits hos barn med autism. Det har diskuterats om tillskott av hormonet sekretin, som finns i mag- och tarmkanalen, kan lindra symtomen vid autism. Sekretintillförsel har nu prövats i flera kontrollerade studier utan att man kunnat visa på någon effekt på de autistiska symtomen. Vid undersökning av tjocktarmen (koloskopi) har man iakttagit misstänkt ansamling av lymfvävnad, som har betydelse för infektionsförsvaret i kroppen. Fyndet har dock inte någon säker betydelse för autism. Ökad tarmpermeabilitet, det vill säga ökad tarmgenomsläpplighet, har diskuterats vid autism men kontrollerade studier saknas.

Immunsystemet

Det finns många olika typer av avvikelser i immunsystemet rapporterade hos barn med autism. Det finns dock inga säkra samband mellan brister i immunsystemet och autism.

Proteinfragment i urinen

Några forskare har visat ökad utsöndring av peptider (små proteinfragment) i urinen hos barn med autism. Dessa proteinfragment skulle enligt forskarna kunna komma från mjölkprotein och gluten. Andra studier har dock inte kunnat bekräfta sådana samband. Det finns i dag inte något vetenskapligt stöd för att rekommendera särskild kost vid autism.