Kopplingen till andra diagnoser

Det finns flera diagnoser som kan vara förenade med en autismspektrumdiagnos.

Angelmans syndrom
CATCH 22 -syndrom (Velocardiofacialt syndrom)
CHARGE association
Cohens syndrom
Cornelia de Langes (CdL) syndrom
Downs syndrom
Ehlers-Danlos syndrom
Fragil X-syndrom
Goldenhars syndrom
Landau-Kleffners syndrom
Möbius syndrom
Noonans syndrom
Prader-Willis syndrom
Retts syndrom
Smith-Mageni
Williams syndrom

Du kan läsa mer om dessa syndrom på Socialstyrelsens webbplats.