Förändringar när man blir äldre

Åldrandet är en förändringens tid på många sätt. Hälsan blir sämre, orken tryter, den fria tiden ökar efter pensioneringen – på gott och ont. Många äldre behöver också flytta till en annan bostad av olika skäl. För en person med en diagnos inom autismspektrumet (ASD) kan dessa omställningar innebära stora påfrestningar.

För många människor innebär åldrandets förändringar också att en ny och positiv fas i livet startar, med större möjligheter till fritidsaktiviteter och socialt umgänge.

Personer med ASD är tvärtom ofta känsliga för förändringar i livet, särskilt om de inbegriper stora omställningar, som till exempel nya miljöer att vänja sig vid och nya människor att lära känna. Rutinbundenhet verkar vara något som förstärks ju äldre man blir. Man kan bli mer sårbar för olika typer av stress, exempelvis när man upplever sig tvingad till förändringar som innebär att man bryter gamla rutiner.

Att bli pensionär

Personer med ASD, utan begåvningsnedsättning, kan ha ett långt arbetsliv bakom sig där de inte sällan har haft krävande och specialiserade arbetsuppgifter. Ofta har arbetet också en mycket stor betydelse för det sociala livet.

Om man lever ensam kan arbetskamrater och det sammanhang man befinner sig i på arbetsplatsen, utgöra en viktig del av livet. Att gå i pension kan därför upplevas som svårt och smärtsamt. Plötsligt kan man uppleva att livet saknar innehåll och mening. Man blir ensam och risken för både psykisk och fysisk ohälsa ökar.

En större flexibilitet när det gäller pensionsålder eller en möjlighet till annan anpassad sysselsättning där man ingår naturligt i ett socialt sammanhang, skulle därför vara en stor fördel för personer med ASD.

Att flytta

Många äldre flyttar på eget initiativ, på grund av förändrade familjeförhållanden.  Andra tvingas att flytta, mer eller mindre mot sin vilja, och då ofta på grund av att de har en bristande förmåga att ta hand om sig själv, sin hälsa och klara vardagen.

Att tvingas flytta innebär en stor omställning på flera plan. Man hamnar i en ny miljö, med nya grannar och kanske i ett nytt område. Dessa förändringar kan upplevas som påfrestande för en person med ASD. För en del så påfrestande att de drabbas av svåra psykiska symtom.

Det är viktigt att all personal inom äldreomsorg, både hemtjänst och personal som arbetar på olika typer av boenden, har kunskap om ASD. Vid en flytt är det särskilt viktigt att det nya boendet anpassas för de speciella behov en person med ASD kan ha. Det kan exempelvis handla om behov av stöd i vardagen, av tydliga rutiner och stöd med att bibehålla sina sociala kontakter.