Genomgripande störning i utvecklingen UNS

Här presenteras diagnoskriterierna för genomgripande störning i utvecklingen UNS som de är formulerade i diagnosmanualen DSM-IV-TR från år 2000. (UNS: utan närmare specifikation).

I och med denna upplaga skärptes kriterierna för denna diagnos genom att det numera krävs att personen har en störning av förmågan till social interaktion i förening med nedsatt kommunikativ förmåga eller beteenden, intressen och aktiviteter som är stereotypa. I den tidigare DSM-IV räckte det med att ha svårigheter inom endast ett av de tre områdena (i förening med har ersatt "eller").

I diagnosmanualen ICD-10 kallas diagnosen atypisk autism. Ofta används begreppet autismliknande tillstånd istället för genomgripande störning i utvecklingen UNS eller atypisk autism. Autismliknande tillstånd används bland annat i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Diagnoskriterna i DSM-IV-TR

DSM-kod: 299.80

Denna kategori används vid svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion i förening med nedsatt förmåga till verbal och icke-verbal kommunikation eller stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter, men där kriterierna inte är uppfyllda för någon specifik genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni, schizotyp personlighetsstörning eller fobisk personlighetsstörning. Kategorin kan t ex användas vid ”atypisk autism” – autistiska störningar som inte uppfyller kriterierna för autistiskt syndrom på grund av sen debutålder eller atypisk eller subklinisk symtomatologi.

Publicerat med tillstånd av förlaget Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd.