Begränsade beteenden och intressen

Det andra diagnoskriteriet för Aspergers syndrom handlar om begränsade beteenden och behovet av vanor och rutiner. Det handlar också om att ha ett speciellt intresse som man ägnar extremt mycket tid åt.

Precis som det första diagnoskriteriet är det här kriteriet formulerat på exakt samma sätt som för autism. Så här står det i diagnosmanualen ICD-10:

Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter tar sig åtminstone ett av följande uttryck:

  • omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men inte till innehåll eller fokusering;
  • till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer;
  • stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller vrida med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen;
  • fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (såsom deras lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de avger).

För att få diagnosen Aspergers syndrom ska minst en av punkterna uppfyllas. Det betyder att personer med Aspergers syndrom kan ha mycket olika symtom. Någon kan uppfylla alla ovanstående punkter, medan kanske bara en av punkterna är aktuell för någon annan.

Begränsade intressen

Det är vanligt att en person med Aspergers syndrom fixerar sig vid ett eller ett fåtal intressen, som de ägnar extremt mycket tid åt och skaffar sig mycket kunskaper om. Oftast är det inom ett område där det finns exakta fakta eller orsakssammanhang, till exempel världens flaggor, matematik, meteorologi, mat och näringslära, hundraser, arméuppställningar eller tågtider.

Området som intresset handlar om är för det mesta mycket snävt. Kunskapen man har bygger ofta på en stor mängd fakta som är inlärd utantill. Många har fotografiskt minne och kan lätt memorera stora mängder text. En del har svårt att sätta in sina kunskaper i ett meningsfullt sammanhang och har inget intresse av att ha någon användning av sina kunskaper. Det kan jämföras med att samla på något.

Ett specialintresse kan också vara mer praktiskt och hänga ihop med att utföra en viss rutin. Ett exempel kan vara att kontrollera en viss detalj på alla bilar man ser. Andra exempel kan vara att samla på vissa saker eller att markera att man observerat olika objekt enligt en i förväg bestämd ordning.

Rutiner

Många med Aspergers syndrom brukar tidigt i sitt liv ha ett stort behov av rutiner. Behovet av rutiner växer dessutom ofta med åren. Många tonåringar och vuxna har rutat in sitt liv mycket hårt. Det skapar förutsägbarhet och trygghet. Men det gör också att man blir väldigt sårbar när en rutin av någon anledning bryts.

Behovet av rutiner kan börja ganska enkelt. Det kan handla om att det måste vara vissa rutiner när man ska gå och lägga sig eller att man måste sitta på en speciell plats i bilen. Om en rutin bryts kan resultatet bli ett raseriutbrott. I tonåren kan rutinerna ha brett ut sig över hela tillvaron och det kan ibland likna tvång.

> Mer om rutiner och ritualer hos unga med asperger

Motoriska manér

Många barn med Aspergers syndrom har stereotypier, det vill säga vissa rörelser som man upprepar rutinmässigt. Vanligen är det i form av handrörelser. Oftast är de dock inte lika uttalade som vid autism. Bland vuxna med Aspergers syndrom förekommer det mer sällan.

Det är också vanligt att en person med Aspergers syndrom har svårt med balansen och grovmotoriken. Det gör att man kan uppfattas som långsam eller klumpig. Många väljer därför stillasittande sysselsättningar framför till exempel sport.

Även sättet att röra sig kan vara annorlunda, kanske lite stelt. Det övriga kroppsspråket, som gester och hur man rör huvudet, kan vara speciella. En del barn kan till exempel ha ett lillgammalt, lite sirligt sätt att gestikulera.

Intresse av delar av saker

Precis som hos personer med autism, kan personer med Aspergers syndrom vara helt upptagna av delar av ett objekt. Ett exempel kan vara ett barn som intresserar sig för hjulen på en leksaksbil, men inte för att leka med bilen på ett vanligt sätt.