Blindhet

Små barn som fötts blinda beter sig ibland som barn med autism. Därför trodde man förut att blindhet kunde orsaka autism. Nu vet man att det inte är så. Men det finns ganska många blinda barn som dessutom har andra funktionsnedsättningar, bland annat autism.

Medfödda synskador kan ha många olika orsaker. Hos vissa barn orsakas de av något fel i ögonen eller i den främre delen av synsystemet. Men resten av hjärnan är helt frisk och normal. Dessa barn kan ofta utvecklas som fullt seende barn, även om det tar längre tid. Andra barn är synskadade eller blinda på grund av tidiga skador eller missbildningar i hjärnan. Hos dem kan utvecklingen bli svårare. De behöver också mer hjälp i vardagslivet och i skolan. Det är viktigt att dessa barn får rätt diagnos så att de kan få den hjälp de behöver för att kunna utvecklas så bra som möjligt.

Många har flera funktionsnedsättningar

Över hälften av alla synskadade barn i Sverige har någon annan funktionsnedsättning utöver synskadan. Det kan vara intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), hörselskada eller motoriska funktionsnedsättningar. Hur många synskadade barn som har autism vet man inte. Vissa forskare menar att det är många barn som föds blinda som också har autism eller autismliknande tillstånd. Det gäller framför allt för tidigt födda barn som har en hjärnskada eller vars hjärna inte fungerar som den ska. Idag saknas det i stort sett forskning om hur blinda barn med autism påverkas av denna kombination av funktionsnedsättning och vad de behöver för särskild hjälp.

Liknande beteenden

Små barn som fötts helt blinda har ofta ett beteende som liknar det som barn med autism har. De kan fastna i en rörelse och upprepa den gång på gång. En sådan rörelse kan vara att gunga fram och tillbaka, skaka på huvudet eller vifta med händerna. Men trots att beteendena hos blinda barn och hos barn med autism liknar varandra är de inte symtom på samma sak. Hos den som är blind kallas rörelserna för blindismer. Beteendet hindrar inte inlärning och kommunikation och i takt med att barnet utvecklas försvinner det eller minskar i omfattning. Hos barn med autism brukar beteendet inte förändras.

Svårt att ställa diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnos på blinda barn med autism. Ett av skälen är att blindismer är så lika de beteenden som finns hos barn med autism. Ett annat är att barnen med kombinationen blindhet och autism är förhållandevis få och att de flesta läkare och psykologer därför är ovana att bedöma dem.

Eftersom det är svårt att skilja på om det handlar om autism eller blindismer valde man tidigare ofta att vänta och se vad som hände. Ibland visade det sig att barnet gick igenom samma utveckling som ett seende barn men att det bara tog längre tid. Den inställningen kan fungera bra om blindheten är det enda problemet. Men det fungerar inte om barnet även har autism. Då är det viktigt att barnet får rätt diagnos från början så att det kan få det stöd som det behöver för att kunna utvecklas så bra som möjligt.

Diagnosmetoder

Det finns olika sätt att skilja blindismer och autistiskt beteende åt. Man kan titta på hur intensivt beteendet är och hur lätt eller svårt det är att få barnet att sluta. Det autistiska beteendet är intensivare och det är svårare att få barnet att sluta. Man kan också titta på barnets utvecklingsnivå och följa upp barnets utveckling över tid. Ett barn som endast är blint utvecklas på ett sätt som är jämförbart med normala seende barn, det gör inte ett barn med autism.

När man undersöker om blinda barn har autism måste undersökningsmetoderna anpassas, eftersom de ofta bygger på att barnet kan se. Ett sätt är att hoppa över de delar av undersökningen som är beroende av syn. Man kan också använda en metod som bygger på intervjuer med föräldrarna. Det är viktigt att de som gör bedömningarna och ställer diagnosen har erfarenhet av både barn som har autism och av blinda barn för att diagnosen ska bli rätt.