Sociala färdigheter och Aspergers syndrom

Det kan vara svårt för en person med Aspergers syndrom att umgås och samtala med andra. Men det går att lära sig. Till exempel kan man bli bättre på att se vad olika ansiktsuttryck betyder.

Ofta ställer rent praktiska kommunikationsfärdigheter till problem för personer med Aspergers syndrom, till exempel att föra ett samtal där man turas om att tala. Men dessa färdigheter kan tränas och utvecklas. Genom att bland annat lära sig turtagning, hur högt man bör prata, vilka ämnen som är lämpliga och hur man håller ett samtal vid liv, kan förmågan att samtala bli mycket bättre.

Ett bra sätt att öva upp sina sociala färdigheter är att börja med att lära sig utantill vad man kan säga och hur man ska bete sig vid vanliga sociala situationer, till exempel vid kassan i affären. Dessa repliker och beteende kan exempelvis övas genom rollspel.

Upptäcka sociala tecken

Personer med Aspergers syndrom har ofta svårt att uppmärksamma och förstå social information som inte är direkt uttryckt. Detta är också något som kan tränas. Barn och vuxna som behöver mer grundläggande sociala kunskaper kan öva sig i att känna igen och själv visa olika ansiktsuttryck. Därefter kan man gå vidare till mer subtila sociala signaler och tecken.

I träningen brukar det vara bra att gå från situationer där personers känslor visas i orörlig form (till exempel tecknade serier eller fotografier) till situationer där personers känslor speglas i rörlig form (film eller rollspel). Ett barn kan till exempel först träna att upptäcka personers känslor i tecknade serier, för att sedan fortsätta till film och till sist i eget rollspel.

Flera hjälpmedel, till exempel särskilda datorprogram, har utvecklats för att underlätta denna typ av lärande. Det finns också vägledningar som har utarbetats för att vara stöd till föräldrar, pedagoger och personerna själva.

Utbildning i grupp

Att arbeta i grupp för att träna kommunikation och sociala färdigheter kan vara effektivt. Sådana grupper bör bestå av ett litet antal barn (eller vuxna) och en eller flera ledare. Arbete i grupp gör det möjligt för barn att träna och lära tillsammans med jämnåriga. De kan också bidra till att kontakten mellan barn och föräldrar blir bättre.

Undervisningen i grupper kan innehålla följande moment:

  1. Lämpliga icke-verbala beteenden, exempelvis hur man använder ögonkontakt och röstläge i en social situation.
  2. Att med ord beskriva och tolka icke-verbala beteenden hos andra, exempelvis vad olika kroppsställning och ansiktsuttryck betyder.
  3. Att ta emot och tolka synintryck och hörselintryck samtidigt.
  4. Social medvetenhet och självmedvetenhet.
  5. Sociala normer och förväntningar.
  6. Förmågan att byta perspektiv, det vill säga att se och tolka ur någon annans synvinkel.
  7. Att tolka tvetydigt eller underförstått språk på ett korrekt sätt, till exempel bildspråk, ironi eller annat som inte ska tolkas ordagrant.

Alla dessa delar bör tränas och utvecklas i många olika situationer och miljöer för att kunskapen ska bli generell och inte bara vara anpassad till en viss situation.