Forskning om träningsmetoder

Det finns en del forskning om vilken effekt olika metoder har för att utveckla sociala färdigheter hos barn med autism. Beteendeinriktade metoder är bäst studerade. Men forskningen är inte så omfattande att det går att dra några säkra slutsatser.

Det finns stöd för att anta att de flesta barn med autism med framgång kan lära sig enklare sociala färdigheter genom träning i sin vanliga miljö.

De sociala förmågor som forskningen har visat att barnen förbättrar är framför allt att ta sociala initiativ och ge svar på social kontakt, att hålla igång ett socialt samspel, att hälsa på andra, att hantera och lösa konflikter, att ge och ta emot komplimanger, att dela med sig, att be om hjälp, att hjälpa andra samt turtagning. Socialt samspel är antagligen den i särklass mest avancerade aktivitet som vi människor ägnar oss åt. Träningen för barn med autism fokuserar därför på sociala färdigheter av det enklare slaget.

Det saknas än så länge säker kunskap om vilka metoder som är effektivast för vilka barn. Det beror både på hur forskningsstudierna är gjorda och att barn med autism kan vara mycket olika varandra. Men en slutsats man kan dra är att samma metod inte passar alla barn lika bra, utan att olika barn drar mest nytta av olika metoder. Vi vet inte heller nästan någonting om långtidseffekten av de studerade metoderna, alltså hur länge barnens förbättrade förmågor finns kvar efter avslutad träning.

Autistiska beteenden ersätter socialt samspel

Barn med autism har, som beskrivits tidigare, en nedsatt social förmåga. Det visar sig bland annat genom att barnen tar färre initiativ till socialt samspel än normalt utvecklade barn, besvarar andras sociala initiativ i mindre utsträckning och visar mindre intresse för andra barn.

Istället ägnar många mer eller mindre tid åt så kallade autistiska beteenden. Det kan handla om repetitiva, ickefunktionella beteendemönster, till exempel att repetera enkla rörelser om och om igen (stereotypier) som ger en behaglig känsla (självstimulerande beteenden). Det kan också röra sig om självskadande beteenden och olika typer av sociala undvikandebeteenden.

När ett barn ägnar sig åt autistiska beteenden, går det miste om tillfällen och möjligheter att öva och utveckla sina sociala förmågor. Det finns studier som visar att autistiska beteenden i viss grad kan minskas med hjälp av sociala aktiviteter.

Mångsidiga program för små barn med autism

Att träna sociala färdigheter ingår i alla mångsidiga program. Tyvärr vet man inte vilka enskilda delar i programmen som är mest effektiva. Det beror på att de studier som har undersökt dessa program är gjorda så att man inte kan se vilken effekt de enskilda delarna har. Det beror också på att studierna är för få för att kunna dra några säkra slutsatser.