Insatser för små barn

Alla barn med autism har brister i sin sociala förmåga. Men det går att träna den på en mängd olika sätt. Det saknas dock forskning som visar vilka sätt som passar bäst för vilka barn. Här beskrivs de sociala svårigheterna och det man ändå vet om de olika träningsmetoderna.

Viktigt att träna socialt samspel

Vid autism är förmågan till socialt samspel alltid nedsatt i förhållande till barnets ålder och begåvning. Det är ett av de utmärkande dragen vid autism. Men detta innebär inte total avsaknad av eller ointresse för socialt samspel. Många barn med autism samspelar med sin omgivning men de gör det mindre ofta, under kortare stunder och på ett annat sätt än sina jämnåriga.

Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn med autism och dess omgivning. Att träna den sociala förmågan bör därför, bland annat, ha en given plats i varje barns individuella program. För de flesta barn med autism är det meningsfullt att träna sociala färdigheter.