Elevassistentens viktiga roll

När man tittar på vad en elev med Aspergers syndrom behöver i skolan, måste man utgå från den elevens behov, och samtidigt ha kunskap om funktionsnedsättningen i botten. För en del är det nödvändigt att få stöd från en kunnig och erfaren elevassistent.

Behoven hos elever med Aspergers syndrom ser ofta olika ut, så det är svårt att generalisera, men det finns några faktorer som är viktiga och gemensamma för många.

Viktigt med kompetens och erfarenhet

Många elever med Aspergers syndrom, särskilt i låg- och mellanstadiet, behöver stöd under skoldagen i form av en elevassistent. Assistenten är anställd för att fokusera på och stödja den enskilda eleven.

 – Elevassistenten behöver ha kompetens och kunskaper om diagnosen och elevens behov, säger Miriam Lindström, pedagog på Skolstöd, en enhet vid Stockholms stads utbildningsförvaltning. Många gånger tycker jag att man tar för lättvindigt på elevassistentens roll. Vi arbetar ganska mycket med att handleda assistenter och många är unga och saknar utbildning. Som elevassistent får man ofta arbeta med allehanda pedagogiska klurigheter och då behöver man kompetens och erfarenhet.

Kommer längst med öppenhet

Ibland vill inte föräldrarna att någon ska känna till barnets svårigheter och då kan man inte heller öppet tala om vem assistenten är där för att stödja. Då kan vara svårt att vara ett tydligt stöd för eleven.

– Här är jag ganska tydlig med min ståndpunkt, säger Miriam. Jag tror att man kommer längst med öppenhet. Det kan vara svårt för en elev att bli förstådd i skolan, av sina kamrater och av omgivningen, om ingen känner till de svårigheter man tampas med i sin vardag. Om man istället vågar tala om vad en elev har för svårigheter, har kamrater och andra vuxna bättre förutsättning att visa hänsyn. Och man kan man lyfta fram de särskilda styrkor som eleven har.

Rätt till assistent

Många föräldrar vittnar om svårigheten att få en elevassistent till sitt barn trots att behovet är uppenbart. Andra föräldrar ser hur elevassistenten blir assistent till läraren, istället för till eleven, så att läraren kan ägna mer tid åt en speciell elev.

– Även här har eleven rätten på sin sida. En elev som har behov av assistent för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång och uppnå målen, ska också ha det. Skollagen är tydlig på den punkten. Att man har en tydlig rollfördelning mellan läraren och elevassistenten är också viktigt.