Problembeteenden

En person med autism har ofta beteenden som omgivningen uppfattar som udda utan att beteendet orsakar stora problem. Men utöver det kan det finnas beteenden som skapar allvarliga problem, så kallade problembeteenden som minskar personens möjligheter att leva ett bra liv.

Problembeteenden kallas även för problemskapande beteende, beteendestörningar, beteendeproblem eller beteendeavvikelser. Det kan handla om beteenden som är allvarliga, som att skada sig själv på ett allvarligt sätt, att vara våldsam mot andra, att förstöra saker eller att säga och göra så hotfulla saker så att andra människor blir skrämda.

Vad är problembeteende?

Ett beteende räknas som problembeteende om det riskerar den fysiska säkerheten för personen själv eller andra, eller om det begränsar personen från att delta i aktiviteter eller vara på allmänna platser. En person som tidigare fungerat väl, men som börjar få beteenden som skapar problem, riskerar till exempel att inte längre kunna följa med ut och handla, gå på restaurang eller bio. Om det blir värre kan det också leda till att det blir svårt att gå till skolan eller den dagliga verksamheten.

Beteendena innebär svårigheter för personen själv, men de kan också påverka omgivningen. I en personalgrupp på en skola, ett boende eller en daglig verksamhet kan det vara svårt att veta hur man ska hantera problembeteendet. Dels vet man inte hur man ska hjälpa, dels är man orolig för sin egen säkerhet. Föräldrar kan uppleva att hela deras liv påverkas och begränsas av barnets beteenden.

En del av dessa beteenden är inte alltid problematiska, men kan skapa problem om de förekommer i fel sammanhang eller för ofta eller för intensivt. Till exempel behöver det inte vara ett problem att ibland slå sig själv lätt i huvudet med handflatan, men det blir ett problem om man slår med ett hårt föremål med stor kraft.

För vem är beteendet ett problem?

När man har bedömt att en person har ett problembeteende, finns det ofta anledning att ställa sig frågan för vem beteendet är ett problem, och på vilket sätt. Lösningarna måste syfta till att öka personens egen livskvalite och inte bara göra tillvaron bekvämare för personer i omgivningen. Det kanske i själva verket är personalen som upplever att beteendet är ett problem, men för personen själv är det inte ett problem. Om det är på det sättet, kan de som finns runt om försöka ändra attityd och synsätt istället för att försöka ändra beteendet hos personen.

Orsaker

Orsakerna till ett problembeteende kan vara många: missförstånd och svårigheter att göra sig förstådd, fysisk sjukdom, bristande struktur och begriplighet i vardagslivet, sömnsvårigheter, starka ljud, psykotiska problem, uttråkning, orättvisor och så vidare. Listan kan göras lång och det finns sällan en enda orsak.

När man planerar insatser för personer med en diagnos inom autismspektrumet behöver man utgå från följande områden:

  • Medicinsk utredning och behandling
  • Psykologiska och pedagogiska insatser
  • Organisatoriska förutsättningar

Detta är i enlighet med Världshälsoorganisationens biopsykosociala syn på funktionsnedsättningar och funktionshinder. Den innebär att man inte enbart kan ha en modell för hur man ska göra utan flera olika modeller måste knytas samman.

Artiklarna här på webbplatsen om problembeteenden ger en översiktlig orientering. För att planera och genomföra insatser vid problembeteenden behövs dels stöd från erfaren och kunnig personal, dels stöd från mer fördjupad litteratur.

Habiliteringens insatser

Habiliteringen erbjuder stöd i att kartlägga och förstå problembeteenden samt olika förebyggande insatser. Det kan handla om individuellt anpassade insatser, temaföreläsningar eller utbildningar för anhöriga.