Rörelseförmåga vid autism

Personer med autism har ofta svårigheter med sin motorik som kan innebära både fin- och grovmotoriska problem.

Barn med  autism kan vara sena med att vända sig, sitta, gå, hoppa och ha en dålig balans och låg tonus, det vill säga låg muskelspänning eller muskelsvaghetKoordinationsförmågan kan vara bristfällig, vilket leder till att barnet har svårt att se och sedan göra. Det kan gälla att sträcka sig efter saker, gripa, klappa händer, peka, eller att hantera föremål i handen.

De motoriska svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och visar sig som nedsatt rörelserepertoar eller fysisk inaktivitet. De rörelser man utför kan ta längre tid eller utföras för snabbt. Följder av detta kan bli att man kan få problem med övervikt eller att man undviker aktiviteter och sociala sammanhang. Om motoriken är påverkad kan även stelhet och smärtor uppkomma.

Eftersom en person med autism ofta har problem med tonus, det vill säga muskelspänningar, kan det leda till försämrad koordination och smidighet. Det är också vanligt med överrörlighet i hand- och fingerleder och avvikelser, som till exempel tågång.

Redan i mycket tidig ålder kan motoriska svårigheter påverka personen och begränsa möjligheter till delaktighet och social utveckling. Ibland begränsas personen av rädslor i samband med att röra sig utanför hemmet eller att använda olika transportmedel.  

Träning av rörelseförmågan

För mindre barn ges program för träna grundläggande grov- och finmotoriska färdigheter som behövs för att kunna leka tillsammans med jämnåriga. För ungdomar och vuxna blir fokus allt mer på att stimulera till fysiska aktiviteter för att förebygga ohälsa. Ibland kan en person med diagnos inom autismspektrumet ha talsvårigheter som har med munmotoriken att göra och kan i så fall få stöd av logoped. 

Förutom träning av olika motoriska färdigheter ges också insatser i form av förskrivning av hjälpmedel, som till exempel vagnar och cyklar.