Kartläggning av omgivningen

Kartläggningen är en ständigt pågående del av den pedagogiska processen. Den möjliggör för personal, föräldrar och andra att tillsammans analysera och reflektera för att hitta rätt nivå på hjälpmedel för personen. I kartläggningen ska också ingå på vilka sätt omgivningen behöver anpassas.

Kunskap och förståelse

En av de viktigaste förutsättningarna för att en person med autism ska ha en begriplig tillvaro och uppleva delaktighet, är att omgivningen medvetet och kontinuerligt arbetar för att skapa tydlighet. För det arbetet krävs att alla runt personen har förståelse för vad autism innebär på ett generellt plan. Det krävs också att det finns kunskap om de individuella styrkorna och svagheterna. Då finns det möjlighet att:

  • Anpassa målen för individen.
  • Hitta bra strategier för lärande.
  • Skapa pedagogiska redskap som hjälpmedel.

Ett grundläggande område är att hitta ett fungerande sätt att kommunicera. Det är också viktigt att alla runt personen har kunskap om de olika tydliggörande redskap som fungerar väl och hur de ska användas.

Den fysiska miljön

En annan viktig förutsättning är att den fysiska miljön är anpassad efter de individuella behoven.

Bra frågor att ställa sig är:

  • Innehåller den fysiska miljön lagom med stimulans?
  • Finns det information om vad olika saker och föremål är till för och hur de används? På vilket sätt är miljön informationsbärande?
  • Tydliggörs miljöns olika funktioner, till exempel att i hallen ställer man sina skor och vid köksbordet äter man frukost?
  • Används information om miljöns olika funktioner systematiskt?