Grundläggande principer

De insatser för barn med autism som är bäst vetenskapligt dokumenterade bygger på tillämpad beteendeanalys, TBA. Här presenteras de grundläggande principerna för TBA.

Ur ett beteendeinriktat perspektiv har personer med autism biologiska avvikelser jämfört med andra människor som begränsar deras förmåga och motivation till inlärning i en vanlig miljö. En del uttrycker det som att barnets inlärningsprofil och miljön inte riktigt passar ihop. Man kan säga att ett barn med autism gör vissa saker för mycket och andra för lite eller inte alls jämfört med andra barn. Exempelvis är det vanligt att det är för mycket utbrott och för lite lek, kommunikation och samspel med föräldrarna. När man planerar insatser med ett TBA-upplägg, kan autismen hos barnet definieras som ett mönster av vad han eller hon gör för mycket eller för lite av.

Barn med autism har svårt att lära sig saker utan särskild undervisning. De behöver ofta träna på att utföra det de har lärt sig i olika miljöer eftersom de inte självklart överför det de lärt sig från en situation eller miljö till en annan utan övning eller uppmaning, de har så kallade generaliseringssvårigheter. Det övergripande målet för ett TBA-upplägg är att skapa inlärningssituationer som motiverar barnet och där barnet lyckas, för att öka hans eller hennes olika färdigheter och förmågor som lek, kommunikation och vardagliga sysslor.

I ett TBA-upplägg utgår man från generella principer för inlärning och beteende som har ett starkt forskningsunderlag. Insatserna bygger på noggranna observationer och bedömningar av barnet. Inlärningsstrategierna som används är utvecklade för att skapa möjligheter till effektiv inlärning och hjälpa barnet att lyckas med sina uppgifter. Man utgår från hur varje barn beter sig, vad han eller hon gör för mycket eller för lite av, och fokuserar inte på de bakomliggande orsakerna till barnets svårigheter, som till exempel eventuella nedsatta kognititiva förmågor. Fokus ligger på det man kan iaktta. Varje barns upplägg är skräddarsytt utifrån just det barnets styrkor, svagheter och preferenser. Individualiseringen bygger på noggranna observationer av vad varje barn kan och hur det beter sig i olika situationer. Inlärningsprocessen registreras kontinuerligt för att följa hur barnet tillägnar sig färdigheter. På så sätt kan man också snabbt upptäcka om barnet inte gör framsteg och då förändra upplägget på lämpligt sätt.

TBA-upplägg för barn med autism är ofta mångsidiga, det vill säga man arbetar med flera olika utvecklingsområden, på olika sätt och i olika situationer. Riktmärken är hur barn i allmänhet utvecklas samt läroplaner i förskolan och skolan. Föräldrar är viktiga i hela processen och håller ofta i en del av träningen av sitt barn. Jämnåriga barn utan autism är också ofta viktiga i ett barns träning, som förebilder och lekkamrater.

TBA-upplägg kan användas i alla åldrar och kan vara användbart under hela livet. Sannolikt är det dock så att TBA gör mer nytta om insatserna sätts in tidigt i småbarnsåldern eftersom ett litet barn har mindre att hämta in. Ofta tränar man också intensivt, mellan 15-40 timmar i veckan. Intensiteten är tänkt att kompensera för att barn i vanliga fall lär sig nya saker under dygnets alla vakna timmar och på eget initiativ, medan barn med autism inte gör det.