Tillämpad beteendeanalys – TBA

Det finns olika insatser för barn med autism som bygger på tillämpad beteendeanalys. Målet är att barnen ska utveckla beteenden som har social betydelse, till exempel kommunikation och socialt samspel. Man arbetar på ett mycket strukturerat sätt, både i planering och träning.

För närvarande är insatser som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA, på engelska Applied Behavior Analysis, ABA) den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism. Med hjälp av beteendeanalytiska insatser kan barn med autism ofta lära sig och utveckla viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter (ADL) och skolkunskaper. Barnen kan också få hjälp att hantera problembeteenden som utbrott och stereotypier (upprepade fasta rörelsemönster).

Det grundläggande för TBA-upplägg är att skapa motiverande inlärningssituationer där barnet med autism kan uppleva framsteg. Detta sker bland annat genom individualisering utifrån varje barn som bygger på noggranna observationer av barnets beteende, att inlärningen är uppbyggd i små steg, att träningen är systematiskt upplagd samt att den bygger på sådant barnet tycker om. Inlärningsprocessen dokumenteras hela tiden för att man ska vara säker på att barnet drar nytta av insatserna, annars förändras upplägget.

De som utför träningen med barnet är ofta assistenter (eller motsvarande) som arbetar i förskola eller skola. De får kontinuerlig handledning av beteendeanalytiker, som i Sverige ofta är psykologer, logopeder, specialpedagoger eller arbetsterapeuter med vidareutbildning inom TBA. Föräldrar deltar vanligtvis i TBA-uppläggen på ett aktivt sätt.

Det finns ett flertal olika program för barn med autism som bygger på TBA. Här kan du läsa om ramen för TBA-upplägg för små barn, om grundläggande synsätt och inlärningsstrategier och vilka områden man brukar koncentrera sig på. Du kan även läsa en mer fördjupande text, som är en översättning av en förkortad version av Behavioral Treatment and Assessment av Tristram Smith och Caroline Magyar (2003).