Materialet "Stöd vid möten"

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett enkelt och handfast sätt kan underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper.

Att ha kunskap om vad Aspergers syndrom (eller autism med normal begåvning) innebär är en viktig förutsättning för att ett möte mellan en person med Aspergers syndrom och till exempel en socialsekreterare ska fungera väl. Men många yrkesgrupper och myndighetspersoner har ibland varken kunskap om att en person de möter har Aspergers syndrom eller vad det kan innebära. Det här materialet består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och fem punktlistor riktade till olika yrkesmänniskor eller myndighetspersoner.

Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill. Materialet utgår alltså från den enskilde personen och ger stor möjlighet till personlig utformning. Faktatexten och punktlistan kan både underlätta vid det första mötet och den fortsatta kontakten. Dessutom slipper man att hela tiden beskriva sig själv och sina behov, vilket många tycker är tröttsamt.

Materialet ger även en bra överblick över vad Aspergers syndrom kan innebära. Det är användbart för många yrkesgrupper inför ett möte med en person som har Aspergers syndrom och ger en större beredskap för speciella önskemål och behov.

Punktlistorna finns utformade för fem grupper:

  • Skolpersonal
  • Personal inom hälso- och sjukvård
  • Personal på arbetsförmedlingen
  • Tjänstemän inom kommunen
  • Kollegor på den egna arbetsplatsen

Materialet grundar sig på broschyrer som togs fram av projektet Empowerment inom Autism- och Aspergerförbundet. Syftet med projektet var bland annat att öka inflytandet i samhället för personer med diagnos inom autismspektrumet. Stora delar av projektets verksamhet är nu integrerad i förbundets ordinarie verksamhet.

Broschyrerna har nu bearbetats inom Samlas-projektet, som bland annat syftar till att öka kunskapen om Aspergers syndrom inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen är ett samarbete mellan Samlas, Autism- och Aspergerförbundet och Autismforum. För att få stor spridning finns materialet på Autism- och Aspergerförbundets och Autismforums webbplatser. Dessutom finns det hos allt flera kommuner. Du hittar hela materialet som pdf-filer ovan i högerspalten.

Du hittar hela materialet som pdf-filer ovan i högerspalten. Hör gärna av dig med synpunkter och åsikter. Vi räknar med att materialet löpande kommer att förändras allt eftersom vi får höra hur det fungerar.