Svårigheter med språkliga sammanhang

Marjana Tornmalm är logoped och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med Aspergers syndrom. Hon menar att barn och ungdomar med Aspergers syndrom kan ha svårigheter med att förstå komplicerade språkliga sammanhang. Och det kanske inte märks förrän de börjar på högstadiet eller gymnasiet.

Barn och ungdomar med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå språkliga sammanhang, och hänger istället upp sin förståelse på detaljer i det som sägs eller skrivs. Det är inte heller säkert att det är de väsentliga detaljerna man lyckas plocka ut. En bristande förmåga att tillgodogöra sig sammanhang gör att det kan vara svårt att förstå innebörden i det man hör eller läser. Det kan få förödande konsekvenser på skolgång och intellektuell utveckling, menar Marjana.

Svårt att återberätta

Det här gör det också svårt att återberätta saker man varit med om på ett begripligt sätt eller att återge något man läst. En ytterligare faktor som kan göra det svårt att återberätta är att många har problem med minnet, att komma ihåg det man varit med om på ett strukturerat sätt. Det kan hända att man i en berättelse återger en mängd detaljer, utan någon kronologisk ordning eller övergripande sammanhang. Det gör det svårt för lyssnaren att förstå. Att inte kunna förmedla ett innehåll försvårar samvaron med andra människor.

I början på 1990-talet genomförde Marjana Tornmalm en mindre fallstudie på sex gymnasieungdomar med Aspergers syndrom.

– Det var jag och logoped Gunnel Klernäs som genomförde fallstudien, berättar Marjana. Vi ville veta om de kommunikativa svårigheter vi såg hos många barn med Aspergers syndrom försvann av sig själv med åren eller om problemen kvarstod. Vår fallstudie visade att de här ungdomarna hade ganska stora brister både i sin ord- och begreppsförståelse och i sin förmåga att dra slutsatser ur ett sammanhang. De hade exempelvis svårigheter att med egna ord återge en berättelse de läst. Likaså hade de svårt att plocka ut det viktigaste i en berättelse och att förstå det som stod ”mellan raderna”. När vi påtalade att deras egen berättelse var svår att förstå, så var det någon av ungdomarna som sa ”ja, men så är det ju alltid”.

Det här exemplet visar också hur svårt det måste vara att följa uppmaningen ”fråga om du inte förstår”. För hur ska man veta att man inte förstått på samma sätt som andra? Och de flesta vill förmodligen heller inte visa för sin lärare och sina klasskompisar att man väldigt ofta har svårt att hänga med.

Även de brittiska forskarna Therese Jolliffe och Simon Baron-Cohen har uppmärksammat svårigheten hos personer med Aspergers syndrom att plocka ut och samordna viktiga delar i en berättelse för att skapa ett sammanhang. De menar att denna svårighet kan förklaras av en svag central koherens, vilket är en svag förmåga att föra ihop delar till en sammanhängande betydelsefull helhet.

Underliggande problem

Det kan vara svårt att upptäcka de här barnens och ungdomarnas problem. Eftersom det talade språket ofta är bra, kan till exempel en lärare lätt dra slutsatsen att även förståelsen är god. Genom att ordagrant lära sig vad som står i en lärobok och sedan återge det på en skrivning, kan man klara sig ganska långt upp i skolåren, även om man inte förstår sammanhanget.

– Det kan också vara därför som en del av de här ungdomarnas svårigheter inte uppdagas förrän på högstadiet, då allt mer bygger på den egna förmågan att analysera och förstå komplicerade sammanhang.

Många barn och ungdomar med Aspergers syndrom skulle alltså må bra av att man i god tid upptäcker eventuella språkliga brister. Barnet skulle då få längre tid att utveckla sin språkförståelse och omgivningen skulle få en bättre förståelse för barnet. Skolan behöver hitta sätt att stödja och utveckla barnets språkförståelse. Men det är stor risk att barn med till synes små eller begränsade problem blir utan stöd, menar Marjana.

– Jag anser att man måste ta hänsyn till vilket sammanhang ett barn befinner sig. Ska ett barn fungera i en vanlig klass måste man utgå från de krav som ställs på individen i det sammanhanget. Då kan ”mindre problem” hos barn som går i vanlig klass vara minst lika viktigt att arbeta med, som att arbeta med barn som har mycket större svårigheter, men som alltid kommer att befinna sig i anpassad omgivning.