Språkets fyra delar

Marjana Tornmalm är logoped. Hennes erfarenhet är att personer med Aspergers syndrom har problem inom vissa områden av språkanvändningen, framför allt språkförståelsen och hur man använder språket i sociala sammanhang

Marjana Tornmalm brukar dela in människans språkanvändning i fyra delar: produktion, grammatik, semantik och pragmatik.

Produktion av språk

I produktion av språket ingår röst, artikulation och skrift eller vid alternativ kommunikation att exempelvis kunna peka på en bild. Med denna del av språkanvändningen har barn och ungdomar med Aspergers syndrom sällan några problem, anser Marjana.

– Man säger ibland att personer med Aspergers syndrom använder rösten på ett avvikande sätt, att de exempelvis talar monotont, men jag tycker inte att det är det vanligaste problemet.

Grammatik

Inte heller när det gäller språkets grammatik har de här barnen svårigheter, menar Marjana. Det kan istället vara så att just grammatiken är allra lättast, eftersom det finns tydliga regler att rätta sig efter. Det förekommer givetvis att barn med Aspergers syndrom kan ha grammatiska svårigheter men detta bör då tolkas som att det finns språkliga svårigheter som tillägg till diagnosen Aspergers syndrom, anser Marjana.

Semantik

Semantiken handlar om begrepps- och ordförståelse. Det är ganska vanligt att barn och ungdomar med Aspergers syndrom har svårigheter med detta, enligt Marjana.

Små barn lär sig vanligtvis ords betydelse genom att pröva att använda dem i olika sammanhang och få respons på detta. De kallar kanske exempelvis alla män för pappa i början. När de då får veta att ”nej, det där är inte pappa”, så lär de sig att pappa bara gäller en person. Likaså kanske ordet ”mugg” står enbart för min egen blå mugg men så småningom lär sig barnet att det finns många andra föremål som också kallas mugg. Så här bygger de upp en ord- och begreppsförståelse.

För barn med Aspergers syndrom verkar den här processen vara svårare, de har inte riktigt samma strategi. Kanske kopplar de för snabbt ihop ord och innehåll och fortsätter sedan inte att ompröva betydelsen hos ordet. Ord kan därför ha en snävare eller personligare betydelse, alternativt en bredare och mer generell betydelse för barnet, vilket kan ställa till problem i samtal med andra, anser Marjana.

– Som jag ser det handlar det här inte om intelligens utan om strategi. Det är givetvis svårast att ringa in betydelsen för abstrakta begrepp som man inte kan se och för ord som har en relativ betydelse. Ord som ”gammal” betyder olika saker beroende på vad man pratar om.

Många personer med Aspergers syndrom har svårigheter med detta under hela sitt liv. De tolkar ofta språket bokstavligt och kan därför ha problem att förstå exempelvis ironi och tvetydigheter. Att språkliga uttryck kan betyda sin absoluta motsats kan vara svårt att förstå, menar Marjana, eftersom det handlar om en slags abstrakt, underliggande kunskap om ords användning. Ett exempel på en vanlig form av ironi kan vara att någon säger ”Åh, vilket toppenväder” när regnet öser ned.

En del ord och begrepp har flera betydelser. För att veta vilken betydelse som är den korrekta måste man tolka sammanhanget. Även det här kan vara svårt för en person med Aspergers syndrom, eftersom man kan ha problem med att förstå och ta hänsyn till språkliga sammanhang. Ett exempel kan vara ”Jag fick en dunk i ryggen”. Det är det övergripande språkliga sammanhanget som ger information om det handlar om en dunk att bära vatten i eller ett lätt slag. Meningen i sig ger inte denna information.

Pragmatik

Pragmatik handlar om språkets sociala och praktiska användning. Språkets viktigaste funktion för de flesta är att skapa kontakt och samhörighet med andra människor, menar Marjana vidare. Andra viktiga funktioner är att inhämta och överföra information, att uttrycka önskemål och behov och att använda språket som tankeverktyg.

Språkets sociala användning kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom. Hur vi använder språket, vad vi säger, till vem och när, bygger på kunskapen och förståelsen av oskrivna normer i vår kultur. Vi lär oss dessa normer i mötet med andra människor, genom att läsa ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall. Att läsa av andra människor har många med Aspergers syndrom svårt med, vilket även påverkar förståelsen och inlärningen av hur språket normalt används, anser Marjana.