Språksvårigheter och Aspergers syndrom

Marjana Tornmalm är logoped och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med Aspergers syndrom inom Habilitering & Hälsa i Stockholm. Hennes erfarenhet är att barn och ungdomar med Aspergers syndrom ofta har problem med sin språkanvändning även om de har ett ytligt sett perfekt språk.

Ett av diagnoskriterierna för Aspergers syndrom är att det inte får finnas någon försening av den tidiga allmänna språkutvecklingen. Detta har på senare år ifrågasatts av forskare och yrkesverksamma inom området. Den svenske forskaren Christopher Gillberg med kollegor är några av dem som tidigt ifrågasatte detta kriterium. De har sett bristande språkförståelse, liknande de problem som finns hos barn med autism, hos barn med Aspergers syndrom.

År 2003 presenterade Patricia Howlin en språkstudie på 42 vuxna personer med Aspergers syndrom och 34 vuxna personer med autism. Studien visade att båda grupperna hade mycket sämre resultat när det gällde ordförståelse och aktivt ordförråd än en referensgrupp med vuxna utan autism eller Aspergers syndrom. Däremot fanns det ingen skillnad i resultaten mellan de båda grupperna.

Den amerikanske psykologen och forskaren Richard Eisenmajer har tillsammans med kollegor genomfört studier av språkförsening hos barn med Aspergers syndrom. De fann att ungefär hälften av alla barn som deltog hade en språkförsening, men att de flesta hade kommit ikapp vid fem års ålder.

I menyn finns tre artiklar om språkliga svårigheter och strategier, som bygger på Marjana Tornmalms erfarenheter och kunskap.