Att skriva ansökningar

Här ges kort några råd för när man ska skriva olika typer av ansökningar, till exempel för vårdbidrag eller LSS-stöd.

Förbered dina ansökningar genom att studera varje enskilt område, framför allt LSS-stöd och vårdbidrag. Beskriv behoven och situationen så utförligt som möjligt. Lättförståelig information om de olika områdena hittar du på Autism- och Aspergerförbundets hemsida under rubriken Rådgivning/Informationsmaterial Juridik, och även på Handikappförbundens hemsida. Se länkar i högerspalten.

Hos berörda myndigheter kan du få blanketter och information om de olika bidrag och stöd som finns.

Kuratorn på habiliteringscentret eller autismcentret kan också bistå dig med råd och stöd när det gäller kontakter med myndigheter. För att kuratorn ska kunna hjälpa till måste dock habiliteringscentret först ha fått remissen från utredningsteamet.

Kuratorn kan också tipsa om ansökan om stipendier och andra stödinsatser som krisgrupper. Privata nätverk genom Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län kan också vara till hjälp. Titta även på Funktionshindersguidens webbplats.

Skicka ansökan så snart som möjligt

Handläggarna på försäkringskassan och kommunen har i praktiken en pressad arbetssituation med många ärenden att behandla. Ju fortare en ansökan kommer in, desto tidigare kan du få vårdbidrag och beslut om stöd enlig LSS. Du kan nästan alltid komplettera i efterhand om du talar om detta i din ansökan.

Om läkarintyget inte är färdigt till ansökan till vårdbidrag, kan man alltså skicka in ansökan direkt och be att få komplettera med läkarintyg. Man får vårdbidrag från det datum man ansöker. Om man väntar på läkarintyget förlorar man vårdbidraget under den tiden.

Skicka in alla intyg själv

En annan tumregel är att själv så snabbt som möjligt skicka alla intyg till myndigheten. Läkarintyg för vårdbidrag som skickas till försäkringskassan får inte vara äldre än sex månader. Det är därför viktigt att skicka det så snart som möjligt, så att man inte riskerar att det blir för gammalt.

Att lämna uppgifter muntligt

Om du har svårt att beskriva barnets situation eller dina behov skriftligt, får du nästan alltid lämna uppgifter muntligen om du begär det. Om det behövs kan en LSS-handläggare/behovsbedömare komma hem till dig för att utvärdera behovet. Försäkringskassans handläggare kan du också få träffa och lämna muntliga uppgifter.

Är du inte nöjd med besluten?

Om du är missnöjd med ett beslut bör du först tala med den som har handlagt ärendet eller ansvarig chef.

Vissa beslut går att överklaga om du är missnöjd. I beslutet står det hur du ska göra för att överklaga beslutet. Där står det till vem du ska klaga, oftast förvaltningsrätten, och när din överklagan måste vara inne. 

Din överklagan ska vara skriftlig. Du ska skriva vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du vill ha.

Mer information kan du få från den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga.