Insatser vid Autismcenter små barn

Autismcenter små barn erbjuder insats både i grupp och individuellt.

Vi handleder föräldrar och förskolepersonal att steg för steg lära sig hur de kan stödja och hjälpa barnet att utvecklas. Vårt kursutbud rör områden som till exempel kommunikation, lek, samspel, färdigheter i vardagen, kognitivt stöd och motorik. Kurserna varvas med med teori och praktik. Vi använder arbetsböcker och mellan kurstillfällena använder föräldrar och förskolepersonal de strategier och förhållningssätt som lärs ut.

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om individuella insatser. Dessa insatser är behovsbedömda. Insatserna kan ske med olika intensitet och i olika format. Det kan vara insatser som inriktas mot ett färdighetsområde i taget, eller mångsidiga program som innebär att man tränar flera områden samtidigt.

De olika färdigheterna tränas i nära samarbete med föräldrar och förskolepersonal. Handledning sker oftast på Autismcenter små barn. Ibland besöker vi också hemmet och/eller förskolan

Många av metoderna vi använder bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA). TBA är en vetenskap som baseras på inlärningsteori och handlar om att analysera varför individer beter sig som de gör och på ett systematiskt sätt hjälpa dem att utveckla socialt betydelsefulla beteenden och därmed höja sin livskvalité.

Läs mer om mångsidigt intensivt inlärningsprogram

På Föreningen Sveriges Habiliteringschefers hemsida www.habiliteringschefer.se kan du läsa om tidiga intensiva insatser.