Tystnadsplikt och journal

All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt. Vi måste också anteckna alla kontakter vi har med dig i din journal.

Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, innebär att information om någons personliga förhållanden, behandling eller hälsotillstånd inte får föras vidare. Sådana uppgifter får inte heller diskuteras arbetskamrater emellan, om inte habiliteringsinsatsen kräver det. I ett sådant läge får informationen endast delas mellan de som är direkt berörda, de som ska ge insatsen.

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det gäller all personal inom Habilitering & Hälsa, inklusive praktikanter och personer som har avslutat sin anställning.

Vilka uppgifter får inte lämnas ut?

Som regel gäller att inga uppgifter om den enskildes hälsotillstånd, behandling eller andra personliga förhållanden, till exempel ekonomiska och sociala förhållanden, får föras vidare. Även adressuppgifter skyddas av sekretess.

Informationen kan finnas i flera former och sekretessen gäller därför:

  • Journalhandling
  • Tal- och videoband
  • Bilder

Undantag från sekretess

Inom habiliteringen är vi skyldiga att meddela socialtjänsten om vi misstänker att ett barn eller vuxen med funktionshinder utsatts för någon form av övergrepp eller andra missförhållanden. Då får sekretessen brytas.

Om åklagare, polis eller domstol vill ha uppgifter, måste vi lämna ut dem om personen misstänks för ett brott som kan ge fängelse mer än ett år.

Den enskilde kan upphäva sekretessen

Du som har kontakt med Habilitering & Hälsa kan själv upphäva sekretessen, till exempel genom att samtycka/medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem de får lämnas.

Journal

Varje gång du får en insats från Habilitering & Hälsa, ska det antecknas i din journal. Journalen är till för dig i syfte att ge god och säker vård.

Vad står i en journal?

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Minst följande information ska finnas med:

  • Uppgifter om identitet, namn, personnummer och liknande.
  • Väsentliga uppgifter om bakgrund till vården.
  • Uppgift om ställd diagnos och anledning till behandling.
  • Väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade undersökningar och behandlingar.
  • Uppgift om den information som lämnats till brukaren/patienten, till exempel vilka behandlingsalternativ som finns.
  • Vem som har gjort anteckningen i journalen och när den gjordes.

Anteckningarna i en journal får inte vara kränkande. De ska vara skrivna på svenska, vara tydliga och så långt som möjligt begripliga även för den som inte är medicinsk kunnig.

Rätt att läsa sin journal

Du som har kontakt med Habilitering & Hälsa kan be att få läsa din journal eller få kopia av dina journalhandlingar. Vänd dig då till ansvarig behandlare eller dennes chef.

I regel har vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör mindreåriga barn.

Journaler kan också lämnas ut till försäkringsbolag men då måste du som brukare ha lämnat ditt samtycke/medgivande.

Ändra i journalen

Om du anser att journalen innehåller felaktiga uppgifter kan du vända sig till det habiliteringscenter eller den verksamheten som förvarar journalen för att få uppgifterna rättade. I en journal får dock inte information raderas, utan den eventuella rättelsen läggs då till i texten.

Vill man att delar av eller hela journalen ska förstöras måste man vända sig till Socialstyrelsen. För att få delar eller hela journalen förstörd krävs godtagbara skäl för detta. Patientjournalen, eller den del som önskas förstörd, ska inte behövas för behandlingen och det ska från allmän synpunkt inte finnas skäl till att bevara journalen. 

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.