Begrepp inom autismområdet

Diagnoser inom autismspektrumet

Kanske har du hört olika personer kalla sin diagnos vid olika namn? Någon som påstår att Aspergers syndrom inte finns längre, en annan som säger att det visst gör det? Svaret är att båda har rätt. I Sverige följer vi två diagnosmanualer, ICD-10 (utkom 1990) och DSM-5 (utkom 2013).

En diagnosmanual är ett stöd för personal inom hälso- och sjukvården att ställa rätt diagnos. Socialstyrelsen i Sverige har bestämt att alla diagnoser måste kodas enligt ICD –manualen.

ICD-10 beskriver diagnoserna: autism i barndomen, atypisk autism, Aspergers syndrom och genomgripande störning ospecificerad.

DSM-IV beskriver diagnoserna: autism, Aspergers syndrom och autismspektrumstörning UNS.

Aktuellt läge

Sedan 1990-talet  har arbetet pågått med att se över de båda diagnosmanualerna. Utifrån samlad forskning tänker man idag att det saknas vetenskapligt stöd för att de olika autismdiagnoserna verkligen är olika tillstånd. Istället tänker man att det i grunden rör sig om en och samma svårighet och att alla tidigare diagnoser ryms inom begreppet autism. Olika individer fungerar dock olika inom detta autismspektrum.

Följande begrepp gäller nu:

På engelska, Autism Spectrum Disorder (ASD)

På svenska, autism eller diagnos inom autismspektrum

För att kunna beskriva olika grad av funktionsnedsättning och därmed olika behov av stöd bedömer man svårigheterna i tre grader: 1= Kräver stöd, 2 = Kräver omfattande stöd eller 3 = Kräver mycket omfattande stöd.

Man utreder även om personen har en samtidig intellektuell funktionsnedsättning eller en nedsatt språklig förmåga.

Framtid

Under 2019 fattas beslut  internationellt om den reviderade versionen av ICD-11. Därefter dröjer det något år till innan en svensk version finns. Den nya versionen kommer sannolikt att beskriva diagnoserna på liknande sätt som i DSM-5.

Om du har en diagnos enligt de gamla diagnosmanualerna behöver du inte utreda dig på nytt. De gamla diagnoserna gäller även i framtiden.

Inom habiliteringen använder vi vanligtvis den engelska förkortningen ASD. Även begreppen autismspektrumtillstånd, autism eller Aspergers syndrom förekommer.

För dig som vill fördjupa dig gällande kriterierna och manualerna:

Hemsida för ICD: https://www.who.int/classifications/icd/en/

Hemsida för DSM: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm