Diagnosgrupp

Remiss

För att delta i grupp hos oss måste du ha blivit remitterad av personal på ditt lokala habiliteringscenter. Se  > Lokala habiliteringscenter eller se 1177 Vårdguiden. När remissen kommer in till oss sätter vi upp dig på en väntelista till gruppen. Du får även ett brev med en bekräftelse.

När det sedan blir din tur skickar vi en inbjudan till gruppen. Det är för närvarande väntetid innan du kan delta.

När du får din inbjudan behöver du aktivt tacka ja eller nej till gruppen. Om du tackar nej två gånger i rad avslutas du hos oss.

Om du avslutats och du vill få en ny chans att gå i grupp behöver du få en ny remiss  från ditt lokala habiliteringscenter..

Om du har många aktiviteter eller insatser på gång i ditt liv kan det vara lämpligt att vänta med grupp. Detta gäller även om du mår mycket dåligt psykiskt.

Syfte med diagnosgrupp
Vi har två syften med gruppen. Det ena är att förmedla grundläggande kunskap om diagnosen. Det andra är att få träffa andra och utbyta erfarenheter.

Om att delta i diagnosgrupp 
Du behöver ha ett intresse av att lära dig mer om diagnosen, av att träffa andra, att vilja lyssna på andra, samt att dela med dig av dina egna erfarenheter.

Det är viktigt att du själv känner att du är motiverad att delta i en grupp. Ibland är det andra som står för motivationen, t.ex. föräldrar, partners eller personal, men vi har funnit att det fungerar bäst om det är du själv som är motiverad och intresserad.

Fokus på vardagen

Våra grupper är inte terapigrupper eller behandlande grupper på så sätt att vi inte går på djupet med personliga problem. Däremot diskuterar vi vad som kan bli svårt eller stressande med vardagen. Vi använder nuet som utgångspunkt. Om man har behov av djupare personlig kontakt rekommenderar vi enskild samtalskontakt på habiliteringscenter eller inom psykiatrin.

Våra grupper är strukturerade med fasta teman relaterade till diagnosen. Det är viktigt att veta att det inte är en grupp där deltagarna fritt pratar om sina egna ämnen.

För att man ska få ut så mycket som möjligt av gruppen vill vi att man deltar vid alla tillfällen.

Lära känna sig själv
Gruppen brukar väcka tankar och känslor, både positiva och negativa. Deltagarna har olika erfarenheter. Vissa deltagare träffar andra personer med diagnos för första gången i sitt liv. Andra deltar regelbundet i olika forum för personer med ASD.

Det tar energi att gå i grupp, men man kan även få påfyllning av energi genom att träffa andra och känna att man inte är ensam. Deltagande i diagnosgruppen kan för vissa vara starten på ett arbete med att lära känna sig själv.

Det är olika vilken acceptans man känner inför att ha fått en diagnos. Vissa som kommer känner sig bekväma med att ha fått en diagnos, medan andra kan känna att de inte alls vet om diagnosen stämmer. Det är självklart ok att komma hit även när man är tveksam.

Inför det första grupptillfället kan många känna sig lite nervösa, eftersom de kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare och inte vet vad som ska hända. Efter det första tillfället brukar nervositeten släppa. Många tycker efter gruppens slut att det varit intressant och givande.

Så här går det till
Vi träffas vid sex tillfällen, en gång i veckan under sex veckor.

Varje tillfälle är två timmar.

Samtliga grupper hos oss börjar klockan 13.30. Vi har inte möjlighet att ha grupper kvällstid.

Vi har ingen lång fikapaus. Vi brukar hämta fika från en kaffemaskin och sedan gå och sätta oss och fortsätta dagens tema.

Det är ca tio deltagare i gruppen. Det är blandad ålder och kön på deltagarna.

Vi är två gruppledare som turas om att berätta om olika teman och sedan diskuterar vi tillsammans. Deltagarna delar med sig av erfarenheter och strategier. Vi har en dagordning vid varje tillfälle, så därför kan gruppledarna behöva stoppa diskussionerna ibland för att hinna med dagens tema.

Ibland gör vi rundor där alla får kommentera och berätta hur de tänker. Om man inte har något att säga vid någon enskild fråga kan man avstå att svara.

Deltagarna får ett eget material som de kan använda som minnes- och anteckningsstöd.

Vi ger inga hemuppgifter i diagnosgruppen.

Gruppregler
I alla våra grupper har vi gruppregler, för att alla ska veta vad som gäller och känna sig trygga.

  • Vi uttrycker oss med respekt för andra.
  • Gruppledarna fördelar ordet. De kan ibland behöva avbryta den som pratar.
  • Räck upp handen när du vill säga något.
  • Lägg undan din mobil och ha den på ljudlöst.
  • Undvik parfym och andra starka dofter.

Teman
Vi har fem olika teman i diagnosgruppen som vi pratar kring:

  • Historik och orsaker till diagnos inom autismspektrumet
  • Sinnesintryck, att vara överkänslig och underkänslig
  • Sammanhang och detaljer, detaljfokus
  • Målinriktat beteende, att planera och organisera, komma igång
  • Socialt samspel (två tillfällen)

Efter gruppen
Vid sista grupptillfället berättar gruppledarna om våra fortsättningsgrupper.

Fortsättningsgrupperna ställer högre krav på deltagarna, tex i form av hemuppgifter och/eller rollspel.

Vissa deltagare tycker att vårt gruppkoncept passar dem utmärkt och vill gärna fortsätta. Andra kan känna att formen inte passar för dem och att det räcker med diagnosgrupp.