Aspergers syndrom

​Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär annorlunda funktion framför allt inom socialt samspel och intressen.

Aspergers syndrom har fått sitt namn efter barnläkaren Hans Asperger som var verksam på 1940-talet. Först på 1990-talet började vi använda oss av diagnosen, som således är relativt ny. Detta kan förklara varför kunskap om diagnosen ännu kan saknas inom olika delar av samhället. 

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrum som med största sannolikhet är medfödd eller tidigt förvärvad. En skada eller genetisk faktor gör att hjärnan fungerar på ett lite annorlunda sätt. Det kan dröja innan detta märks tydligt för omgivningen.

Diagnoskriterier

I diagnoskriterierna finns två huvudkriterier:

  1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel
  2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.

> Diagnoskriterier för Aspergers syndrom på Autismforum

Det finns flera teorier som tillsammans kan ge möjlighet till att förstå diagnosen. Här presenteras några teorier:

Theory of mind (föreställningsförmåga)
Begreppet handlar om förmågan att förstå att varje människa har egna tankar och känslor och att dessa påverkar människans beteende. Många med Aspergers syndrom har troligtvis en begränsad Theory of mind. Föreställningsförmågan använder vi bland annat när vi ska tänka oss en ny situation. Om föreställningsförmågan är svag kan det till exempel vara svårt att vara flexibel.

Central koherens
För att förstå omvärlden måste man ha en förmåga att sammaföra detaljer till en helhet. Den förmågan kallas för central koherens. Om man har en svag central koherens kan verkligheten upplevas som svårbegriplig, fragmentarisk och oförutsägbar.

Exekutiva funktioner
Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för många olika förmågor. I huvudsak kan det beskrivas med att det handlar om förmågan att planera och organisera.

Perception
Hur vi uppfattar och tolkar sinnesintryck (syn, smak, hörsel, känsel, och lukt) kallas perception. Många med Aspergers syndrom har en annorlunda perception. Det innebär att man kan vara extra känslig eller okänslig för vissa intryck. För den som är extra känlig kan det vara mycket tröttande.

Omvärldens ansvar

En mycket viktig del i att ge personer med Aspergers syndrom ett gott bemötande är att skaffa sig kunskaper om funktionsnedsättningen. Föräldrar, skolpersonal och representanter för olika myndigheter som förstår det ibland otypiska sättet att fungera kan hjälpa till med ett respektfull förhållingssätt, ställa rimliga krav och vara ett stöd i att hitta alternativa strategier.