Arbete och sysselsättning

Här hittar du information om stöd och anpassningar om du har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har olika former av stöd till anställningar. Kommunen ansvarar för att erbjuda meningsfull sysselsättning och daglig verksamhet till personer med vissa funktionsnedsättningar som inte arbetar eller studerar.

> Adhd på jobbet 
Aktivitetsbaserad utredning
> Aktivitetsstöd 
> Alfa i Stockholm
> Arbetsförmedlingen
> Arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen
> Arbetshjälpmedel genom Försäkringskassan
> Daglig verksamhet
> Jobbtorg Stockholm 
> Lönebidrag
> Personligt biträde
> Psykosocialt anpassningsstöd
> Samhall
> SIUS-konsulent
> Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
> Särskilt stöd till start av näringsverksamhet
> Temagruppen Unga i arbetslivet
> Trygghetsanställning
> Utvecklingsanställning
> Utvecklingsersättning

Adhd på jobbet 

Adhd på jobbet är ett projekt innom Riksförbundet Attention. På webbplatsen finns tips, råd och information som kan hjälpa vuxna personer med adhd i arbetslivet. Den kan användas av chef, kollega, arbetsförmedlare.

​> adhdpajobbet.se

Aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsbaserad utredning (ABU) kan hjälpa dig som varit borta från arbetslivet länge eller saknar arbetslivserfarenhet. Du kan prova olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Du har också möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel.

Målet är att du ska få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig.
> Ta reda på din arbetsförmåga – ams.se (PDF-dokument 1.6MB)

Aktivitetsstöd 

Du som deltar i ett program via Arbetsförmedlingen, till exempel jobb - och utvecklingsgaratin, kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.  
> Aktivitetsstöd - forsakringskassan.se

Alfa 

Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till dig som har en varaktig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Du ska vara mellan 18 och 64 år, bo i Stockholms stad och ha kontakt med kommunens socialpsykiatri eller en pågående vårdkontakt inom specialistpsykiatrin. Ingen remiss behövs och det kostar ingenting att komma till Alfa.
> Alfa - stockholm.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten och finns i hela landet. Deras tjänster är avgiftsfria.

Har du en nedsatt arbetsförmåga kan du få särskilt stöd av Arbetsförmedlingen i form av hjälpmedel, ekonomiskt och personligt stöd.

Är du döv, har en hörselnedsättning, synnedsättning eller är dövblind och behöver stöd av en dövkonsulent, synspecialist, audionom eller någon annan med speciell kompetens kan du få kontakt med dem genom din arbetsförmedlare.
> Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se

Arbetsförmedlingens extratjänst

Arbetsförmedlingens extratjänst är en anställning inom den offentliga sektorn för dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ. ​Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, hos kommunala och statliga myndigheter.
​> Extratjänst - arbetsformedlingen.se 

Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan

Är du ung med funktionsnedsättning och bor i Stockholms stad eller Lidingö stad kan du via remiss få komma till arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan. Du får en remiss från till exempel arbetsförmedling, vård, skola eller kommun. 
> Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan - arbetsformedlingen.se

Hitta rätt anställningsstöd 

Arbetsförmedlingen har en webbplats om anställningsstöd för företagare. Anställningsstödet finns för att underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, unga utan yrkeserfarenhet eller personer som nyligen kommit till Sverige. 
> Anställningsstöd -  arbetsformedlingen.se  

Teckenspråkstolk

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.

Är du anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Även egenföretagare kan få det här stödet.
> Stöd till tolkkostnader - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Unga med funktionsnedsättning

Är du 16–29 år och har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan du få extra stöd från Arbetsförmedlingen, så att din övergång från skolan till arbetslivet blir så smidig som möjligt. Stödet kan exempelvis vara vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats.
> Unga med funktionsnedsättning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen

Om du har behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
> Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Arbetshjälpmedel genom Försäkringskassan

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det kan vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera. Du kan också få bidrag för att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.
> Arbetshjälpmedel - forsakringskassan.se

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning på dagtid för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är i yrkesverksam ålder. 
> Daglig verksamhet - stockholm.se

Jobbtorg Stockholm 

Jobbtorg Stockholm erbjuder stöd och coachning för arbetslösa som bor i Stockholm stad och har social problematik eller försörjningsstöd. Du kommer i kontakt med Jobbtorg Stockholm genom handläggare på din stadsdelsförvaltning. 
> Jobbtorg Stockholm  - stockholm.se  

Lönebidrag

En lönebidragsanställning  kan bli aktuell om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Syftet med ersättningen är att öka din möjlighet att få en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara.
> Anställning med lönebidrag - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Personligt biträde

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats. Syftet med ersättningen är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete.
> Stöd till personligt biträde - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Psykosocialt anpassningsstöd

​​Känner du dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen kan du ansöka om psykosocialt anpassningsstöd.  Arbetsförmedlingens specialister hjälper dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav.
> Psykosocialt anpassningsstöd - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Samhall

Samhall är för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga och behöver ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. 
> Arbeta inom Samhall - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

SIUS-konsulent

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan också få stöd inför en ny anställning och under själva anställningen. Stödet ges av en SIUS-konsulent. 
> Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)  är för dig med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen anpassas efter dina särskilda behov och kan på sikt leda till ett arbete på den ordinarie  arbetsmarknaden.
> Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.
> Särskilt stöd till start av näringsverksamhet - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom europeiska socialfonden. Syftet är att underlätta för ungdomar med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatt bakgrund och nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
> temaunga.se  
> Unga med funktionsnedsättning - temaunga.se

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning finns för dig med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen anpassas efter dina särskilda behov.
> Trygghetsanställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Utvecklingsanställning

​Utvecklingsanställning är en vanlig anställning som anpassas efter dina förutsättningar och särskilda behov. Samtidigt som du arbetar får du möjlighet att utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden. 
> Utvecklingsanställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Utvecklingsersättning

​Du som deltar i ett program via Arbetsförmedlingen, till exempel jobb - och utvecklingsgarantin, är 18-24 år och inte har rätt till ersättning från A-kassa, får utvecklingsersättning från Försäkringskassan.
> Utvecklingsersättning - forsakringskassan.se