Arbete och sysselsättning

Här hittar du information om stöd och anpassningar som du kan söka om du har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har olika former av stöd till anställningar. Kommunen ansvarar för att erbjuda meningsfull sysselsättning - daglig verksamhet - till personer med vissa funktionsnedsättningar som inte arbetar eller studerar.

> Adhd på jobbet 
Aktivitetsbaserad utredning
> Aktivitetsstöd 
> Alfa i Stockholm
> Arbetsförmedlingen
> Arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen
> Arbetshjälpmedel genom Försäkringskassan
> Daglig verksamhet
> Jobbtorg Stockholm 
> Lönebidrag
> Personligt biträde
> Psykosocialt anpassningsstöd
> Samhall
> SIUS-konsulent
> Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
> Särskilt stöd till start av näringsverksamhet
> Teckenspråkstolk 
> Temagruppen Unga i arbetslivet
> Trygghetsanställning
> Utvecklingsanställning
> Utvecklingsersättning

Adhd på jobbet 

ADHD på jobbet är ett projekt som Riksförbundet Attention har gjort. Projektet handlar om att samla tips, råd och information på en hemsida som kan hjälpa vuxna personer med adhd i arbetslivet. Hemsidan är för vuxna personer med adhd som söker jobb eller har ett jobb. Informationen på hemsidan kan också användas av chef/kollega/arbetsförmedlare/stödperson som arbetar med personer med adhd.
​> adhdpajobbet.se

Aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsbaserad utredning (ABU) kan vara bra för dig som varit borta från arbetslivet länge, eller inte har någon arbetslivserfarenhet. Du kan samtala om och prova på olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Du har också möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel om du har behov av det.

Målet är att du ska få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig.
> Ta reda på din arbetsförmåga – ams.se (PDF-dokument 1.6MB)

Aktivitetsstöd 

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får aktivitetsstöd. Om du uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa eller är över 25 år får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen hjälper dig att få en plats i ett program.
> Aktivitetsstöd - forsakringskassan.se

Alfa 

Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till dig som har en varaktig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Du ska vara mellan 18 - 64 år och bor i Stockholms stad samt har kontakt med kommunens socialpsykiatri eller har en pågående vårdkontakt inom specialistpsykiatrin. Det kostar ingenting och det krävs ingen remiss för att komma till Alfa.
> Alfa - stockholm.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten, de sammanför arbetsgivare med arbetssökande och finns i hela landet. Alla deras tjänster är avgiftsfria.

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du få Arbetsförmedlingens allmänna service och stöd på andra sätt. Den nedsatta arbetsförmågan kan kompenseras genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd.

Är du döv eller har du en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver stöd av en dövkonsulent, synspecialist, audionom eller någon annan med speciell kompetens, kan du få kontakt med dem genom din arbetsförmedlare.
> Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se

Hitta rätt anställningsstöd 

Arbetsförmedlingen har en webbsida som har samlat allt om anställningsstöd för företagare. 
Arbetsgivare kan få anställningsstödet om personer som är arbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara personer som varit utan arbete en längre tid, unga utan yrkeserfarenhet, nyligen kommit till Sverige och personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga.
> Anställningsstöd -  arbetsformedlingen.se  

Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan

Är du ung med funktionsnedsättning och bor i Stockholms stad eller Lidingö stad kan du få komma till arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan via remiss. Du kan få en remiss från till exempel arbetsförmedling, vård, skola eller kommun. 
> Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan - arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingens extratjänst

Arbetsförmedlingens extratjänst är när du som arbetar inom den offentliga sektorn anställer en person som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ. Du får en extra resurs samtidigt som du får ekonomisk ersättning. 

​Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, hos kommunala och statliga myndigheter. Arbetsförmedlingen hjälper dig att hitta rätt person och besluta om stöd för extratjänst. 
​> Extratjänst - arbetsformedlingen.se 

Unga med funktionsnedsättning

Är du 16–29 år och har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan du få extra stöd från Arbetsförmedlingen, så att din övergång från skolan till arbetslivet blir så smidig som möjligt.

Stödet kan exempelvis vara vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats.
> Unga med funktionsnedsättning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.1MB)

Arbetshjälpmedel genom Arbetsförmedlingen

Om du har behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
> Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.46MB)

Arbetshjälpmedel genom Försäkringskassan

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det kan till exempel vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera. Du kan också få bidrag till att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel om du:

  • Har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du behöver arbetshjälpmedel.
  • Har arbetat hos arbetsgivaren i mer än 12 månader.
  • Om du har ett eget företag kan du få arbetshjälpmedel om företaget har funnits och varit etablerat i mer än 12 månader. Har du arbetat kortare tid kan du fortfarande få arbetshjälpmedel men då ska du kontakta Arbetsförmedlingen så hjälper de dig.
  • Inte har fyllt 67 år.
  • Är försäkrad i Sverige. 

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning på dagtid som gäller personer som saknar förvärvsarbete och som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder och som är i yrkesverksam ålder och omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
> Daglig verksamhet - stockholm.se

 Jobbtorg Stockholm 

Jobbtorg Stockholm erbjuder stöd och coachning till arbetslösa med social problematik eller försörjningsstöd för dig som bor i Stockholm stad. De erbjuder hjälp med till exempel rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom både näringsliv och Stockholms stad. Du kommer i kontakt med Jobbtorg Stockholm genom handläggaren på din stadsdelsförvaltning. 

Jobbtorget samarbetar med företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter.
> Jobbtorg Stockholm  - stockholm.se  

Lönebidrag

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få lönebidrag när du anställs. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen.
Syftet med ersättningen är att öka dina möjligheter att få en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara. Lönebidrag lämnas under längst fyra år.
> Anställning med lönebidrag - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.27MB)

Personligt biträde

Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Arbetsgivaren får då ekonomisk ersättning för att avsätta personal till detta. Syftet med ersättningen är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete.
> Stöd till personligt biträde - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.5MB)

Psykosocialt anpassningsstöd

Psykosocialt anpassningsstöd kan vara samtalsstöd som du kan få om du är arbetssökande eller anställd. Det kan  handla om stresstålighet, samarbete, kommunikationsförmåga, förhållningssätt och bemötande. Även din arbetsgivare kan få stödet. 
> Psykosocialt anpassningsstöd - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 523kb)

Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning.
> Arbeta inom Samhall - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.95MB)

SIUS-konsulent

Om du behöver personligt stöd för att träna dig i arbetsuppgifter och annat på det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS-konsulent. Stödet får du av en SIUS-konsulent som har särskild kompetens i introduktionsmetodik. För att få stödet ska du ha ett behov av att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetet.
> Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.48MB)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs hos en offentlig arbetsgivare.

Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter dina särskilda behov. På sikt ska anställningen kunna leda till att du får ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
> Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.26MB)

Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.
> Särskilt stöd till start av näringsverksamhet - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.8MB)

Teckenspråkstolk

Om du behöver teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk när du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar, kan du få det.

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.
> Stöd till tolkkostnader - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.1MB)

Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska Socialfonden. De samarbetar med de som arbetar på Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens Välfärdscenter, Kronofogden samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

Syftet är samverkan för att motverka svårighet för att unga som varken arbetar eller studerar etablerar sig på arbetsmarknaden så som ungdomar med funktionsvariation, nyanlända eller med socioekonomiskt utsatt bakgrund.
> temaunga.se  
> Unga med funktionsnedsättning - temaunga.se

Trygghetsanställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning när du anställs. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter dina särskilda behov.
> Trygghetsanställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.12MB)

Utvecklingsanställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan din arbetsgivare få ekonomisk ersättning när du anställs.

Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter dina förutsättningar och särskilda behov. Det kan handla om att arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetstider är anpassade. Samtidigt som du arbetar ska du kunna utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden.
> Utvecklingsanställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument 1.13MB)

Utvecklingsersättning

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får utvecklingsersättning från Försäkringskassan om du är 18–24 år och inte har rätt till ersättning från en a-kassa. Arbetsförmedlingen hjälper dig att få en plats i ett program.
> Utvecklingsersättning - forsakringskassan.se