Arbete och sysselsättning

Här finns information om hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd till personer med funktionsnedsättning kan ansöka om, för att kunna arbeta utifrån sin förmåga.

> Adhd på jobbet 
> Arbetsförmedlingen
> Arbetshjälpmedel 
> Daglig verksamhet
> Ekonomiskt stöd och bidrag​
> Meningsfull sysselsättning​
> Praktikantprogram i staten
> Samhall
> Stockholm stad - Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 
> Sommarjobb inom Stockholms läns landsting​
> Temagruppen Unga i arbetslivet

Adhd på jobbet 

Adhd på jobbet är ett projekt inom Riksförbundet Attention. På webbplatsen finns tips, råd och information som kan hjälpa vuxna personer med adhd i arbetslivet. 
​> adhdpajobbet.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

När du träffar din arbetsförmedlare eller deltar i en insats som Arbetsförmedlingen anordnar kan du få teckenspråkstolk, skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk om du har behov av det.
> Stöd för dig med funktionsnedsättning - arbetsförmedlingen.se

Aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsbaserad utredning kan hjälpa dig som varit borta från arbetslivet länge eller saknar arbetslivserfarenhet. Du kan prova olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Du har också möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel.Målet är att du ska få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig.
Aktivitetsbaserad utredning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Arbetsförmedlingens extratjänst

Arbetsförmedlingens extratjänst är en anställning inom den offentliga sektorn för dig som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ. ​Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, hos kommunala och statliga myndigheter.
​> Extratjänst - arbetsformedlingen.se 

Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan

Arbetsförmedlingen ger stöd till dig med särskilda behov. De arbetar för att öka dina möjligheter att få ett arbete. Du kan du få stöd av förmedlare och specialister som till exempel studie- och yrkesvägledare, socialkonsulenter, psykologer och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt specialister inom syn/döv/hörsel för anpassning av arbetsplatser. Du kontaktar arbetsförmedlingen eller försäkringskassan i din kommun. 

Insatser som du kan ansöka om är: 

  • Stöd i rehabiliteringen
  • Ung med nedsatt arbetsförmåga
  • Ung med aktivitetsersättning
  • UngKOMP

> Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan - arbetsformedlingen.se

Anställningsstöd 

Arbetsförmedlingen har en webbplats om anställningsstöd för företagare. Anställningsstödet finns för att underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga, unga utan yrkeserfarenhet eller personer som nyligen kommit till Sverige. 
> Anställningsstöd -  arbetsformedlingen.se  

Bidrag för personligt biträde

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats. Syftet med ersättningen är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete.
> Bidrag för personligt biträde - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Psykosocialt anpassningsstöd

​​Känner du dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen kan du ansöka om psykosocialt anpassningsstöd.  Arbetsförmedlingens specialister hjälper dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav.
> Psykosocialt anpassningsstöd - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning kan få stöd inför en ny anställning och under själva anställningen. Stödet ges av en SIUS-konsulent. 
> Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)  är för dig med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen anpassas efter dina särskilda behov och kan på sikt leda till ett arbete på den ordinarie  arbetsmarknaden.
> Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Arbetshjälpmedel 

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Om du har behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
> Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Försäkringskassan

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det kan vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera. Du kan också få bidrag för att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.
> Arbetshjälpmedel - forsakringskassan.se

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning på dagtid för personer i yrkesverksam ålder som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker hos din kommun. Personerna kan ha intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd, eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personerna ska vara i yrkesverksam ålder, sakna förvärvsarbete och inte utbilda sig. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och ska anpassas efter personens behov.  

De flesta kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 
> Frågor och svar om daglig verksamhet - Socialstyrelsen.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Aktivitetsersättning är för dig i åldern 19-29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan ha aktivitetsersättning på 100%, 75%, 50% och 25% beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.  Ansökan görs till Försäkringskassan.

Om du aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ansöka om hel sjukersättning från och med juli det år du fyller 19 år.​

Du kan ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel för all överskådlig framtid. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. 
> Sjukersättning vid sjukdom - forsakringskassan.se

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Du som deltar i ett program via Arbetsförmedlingen till exempel jobb - och utvecklingsgaratin, kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.  
> Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen - forsakringskassan.se

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Din arbetsplats kan få ekonomisk ersättning om du behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. De kan också få ersättning för översättningskostnader av litteratur i samband med utbildning inom företaget.
> Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning - arbetsförmedlingen.se (PDF-dokument)

Lönebidrag för anställning

En lönebidragsanställning  kan bli aktuell om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Syftet med ersättningen är att öka din möjlighet att få en anställning där din kompetens och dina färdigheter tas tillvara.
> Lönebidrag för anställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Lönebidrag för trygghet i anställning

Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och behov av
långvarigt stöd för att behålla en anställning. Kan du ansöka om lönebidrag för
tygghet i anställning.
> Lönebidrag för trygghet i anställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Lönebidrag för utveckling i anställning

​Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du
få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Det kan vara att arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetstider är anpassade. När du arbetar ska du kunna utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden. 
> Lönebidrag för utveckling i anställning - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Du kan få ett särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.
> Särskilt stöd till start av näringsverksamhet - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Meningsfull sysselsättning

Meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen kan innebära att du deltar i olika aktiviteter som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Du ansöker hos din kommun.  

Praktikantprogram i staten

För att kunna ansöka om en praktikplats ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller nyanländ. En praktikplats kan vara upp till sex månader. Du får ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
> Praktikantprogram i staten - arbetsgivarverket.se

Samhall

Samhall är för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga och behöver ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. 
> Arbeta inom Samhall - arbetsformedlingen.se (PDF-dokument)

Sommarjobb inom Stockholms läns landsting

Sommarjobb inom Stockholms läns landsting erbjuds till ungdomar som är mellan 16 och 18 år och som är skriven i Stockholms län. Arbetsuppgifterna är framförallt inom kök, service, administration, städ, vaktmästeri, verkstad och reception. Ungdomar med funktionsnedsättning har förtur när det gäller jobben.
> Sommarjobb - sll.se

Stockholm stad - Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

För dig som har en funktionsnedsättning, bor i Stockholm stad och är i behov av extra stöd för att komma ut i arbetslivet, kan få stöd och hjälpmedel från Stockholm stad. 
> Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning - stockholm.se 

Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för unga inom europeiska socialfonden. Syftet är att underlätta för ungdomar med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatt bakgrund och nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
> temaunga.se  
> Unga med funktionsnedsättning - temaunga.se