Utredning vid adhd

Det finns inget enkelt test som kan ge svar på om en individ har adhd eller ej. Det krävs att en noggrann utredning där man samlar information från olika källor, värderar och drar rätt slutsatser av denna.

När det gäller barn innebär detta intervjuer med föräldrarna och ibland barnet självt, information från förskole- och skolpersonal, frågeformulär, psykologiska testningar och bedömningar samt medicinsk undersökning. Utredningar för barn och unga upp till 18 år görs vanligtvis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- läkarmottagningar (BUMM). Remiss kan skickas från barnets skola, via vårdcentralen eller genom egenanmälan direkt till den utredande mottagningen.

Diagnostiseringen av vuxna kräver att man både bedömer den aktuella situationen och symtom under barndom och uppväxt. Utredningar för vuxna görs i regel inom vuxenpsykiatrin. 

Utredningen är ett teamarbete där främst psykolog, läkare och pedagog medverkar. Andra yrkesgrupper kan ibland också behövas såsom logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut. Alternativa förklaringar till symtomen måste kunna uteslutas och det är viktigt att också uppmärksamma tillkommande svårigheter.

Det främsta syftet med utredningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för barnets, den unges eller den vuxnes förutsättningar och därigenom lägga grunden för ett adekvat bemötande från omgivningen.
 

Läs mer om utredning av adhd​

​Barn

> Socialstyrelsens broschyr om utredning av adhd hos barn och ungdomar (pdf)

> Lista på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm med specialistkompetens inom adhd (1177.se)

Vuxna (över 18 år)

> Socialstyrelsens broschyr om utredning av adhd hos vuxna (pdf)

> Hur går en neuropsykiatrisk utredning för vuxna till? (1177.se)