Tillkommande svårigheter och psykisk ohälsa

Personer med adhd kan också ha andra tillkommande problem och svårigheter.

Det kan handla om inlärningsproblem, så som dyslexi, om motoriska och perceptuella svårigheter, sociala beteendeproblem som trots och uppförandestörning, sviktande självkänsla, sömnproblem, oro, ångest och depression. Närbesläktade diagnoser som Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd förekommer också relativt ofta. Ju fler tillkommande svårigheter man har desto mer komplicerad riskerar naturligtvis tillvaron att bli och ibland kan man vara i behov av hjälp av BUP respektive 
vuxenpsykiatrin.

Vissa av de tillkommande problemen går att undvika eller begränsa effekterna av om omgivningen förstår hur personen med adhd fungerar och kan anpassa krav och förväntningar till detta.

> Mer om psykisk ohälsa vid adhd och var man kan få hjälp