Stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Många barn, unga och vuxna med adhd har komplex problematik som behöver uppmärksammas och ges riktade behandlingsinsatser.

Psykisk ohälsa vid adhd

Tillkommande svårigheter som är vanliga vid adhd är exempelvis sömnproblem, oro/ångest, nedstämdhet och utagerande beteenden. Ofta krävs samtidig behandling och stöd för dessa tillstånd och flera olika enheter inom exempelvis vården och kommunen kan behöva samarbeta. 

Var kan man få hjälp?

Barn och unga under 18 år

Läs mer om tecken på att barn mår dåligt, om stöd och hjälp från vuxna och om professionell hjälp:
> När barn mår psykiskt dåligt (1177.se)

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har i uppdrag att erbjuda olika former av behandling som rådgivande samtal, familjeterapi, individuell terapi, gruppbehandling, medicinering för unga som av olika anledningar mår psykiskt dåligt. En individuell bedömning görs innan insatser kan erbjudas.

> Till BUPs hemsida

​BUP driver i samarbete med Karolinska institutet och Centrum för psykiatriforskning ett projekt som erbjuder internetförmedlad psykologisk behandling (KBT) för barn med psykiatriska besvär, exempelvis ångeststörningar, tvångssyndrom och IBS.

> Till Barninternetprojektets (BIP's) hemsida

Första linjens psykiatri. Det finns mottagningar inom primärvården som har psykologer som tar emot barn och unga med psykisk ohälsa. Detta kallas för första linjens psykiatri.

Mottagningar i Stockholms län med första linjens psykiatri för barn och unga (1177.se)

Barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar eller psykoser kan få hjälp vid BUP's heldygnsvård. Man kan komma akut eller bli hänvisad från en lokal BUP-mottagning. 

> Mottagningar för heldygnsvård (BUP.se) 

BUP's Mellanvårdsmottagningar samarbetar med och förstärker de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal öppenvårdsmottagning.

Mellanvården har mobila team som har möjligheter att specialanpassa behandlingsinsatser. De kan arbeta både i hemmiljö eller annan närmiljö. De kan också ha en tätare och längre kontakt än på den lokala mottagningen. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från tydliga mål och följs upp regelbundet. 

> Mottagningar för mellanvård (BUP.se)

Ofta finns det behov hjälp från flera olika ställen som vården, socialtjänst och skola. Detta kräver ett fungerande samarbete och en fördelning av ansvar mellan de olika instanserna. Samarbetet kan tydliggöras med hjälp av en samordnad individuell plan (SIP).

> Mer information om SIP (skl.se)

Unga vuxna och vuxna över 18 år

Den övre åldersgränsen för BUP's verksamhet är 18 år. På ett par ställen i länet finns mottagningar för unga (MOFU) som tar emot ungdomar från 16 år upp till 20/25 år.

Mottagningarna är ett samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Den som är under 18 får kontakt med MOFU via BUP, den som är äldre kommer i kontakt med mottagningen via vuxenpsykiatrin.

> Mottagningar för MOFU på bup.se

Som vuxen (över 18 år) kan man även vända sig till vuxenpsykiatrin för behandling och stöd för adhd och/eller psykiatriska besvär så som nedstämdhet, ångeststörningar eller beroende och missbruk. Man kan även få hjälp för psykiatriska besvär av primärvården.

> Om psykiatrisk vård för vuxna och hur man får hjälp (1177.se)

> Lista på vuxenpsykiatriska mottagningar i Stockholms län på 1177.se

> Läs mer om hur psykiatrin fungerar och hitta en vuxenpsykiatrisk mottagning inom Stockholm läns landsting på Psykiatri.se​

Det går att få behandling för vissa psykiatriska besvär så som nedstämdhet och sömnproblem med internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT). 

> Internetbehandling på internetpsykiatri.se

På vår hemsida kan du läsa mer om vilket ekonomiskt och socialt stöd som går att söka om man är vuxen och har adhd, som exempelvis aktivitetsersättning, personligt ombud och boendestöd.

> Läs mer om ekonomiskt och socialt stöd för vuxna med adhd

Synpunkter och klagomål på vården

Vid synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården bör du i första hand vända dig till enhetschefen och försöka reda ut problemen.

Om problemen och missnöjet skulle kvarstå, kan du vända dig till Patientnämnden, som enligt lag ska finnas i varje landsting eller region. Det är en kostnadsfri och opartisk instans som är fristående från sjukvården. Patientnämnden utreder vad som skett, föreslår lösningar och lotsar vid behov vidare till rätt instans.

> Patientnämndens hemsida i Stockholm

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården, kan du göra en anmälan till IVO (Inspektion för vård och omsorg).

> Hemsida för Inspektionen för vård och omsorg