Forskning

Adhd-center är ett kunskapscenter som strävar efter att ha hög kvalitet på hela sitt utbud. Vi erbjuder specialistkunskap om adhd och följer nära den forskning som görs på området.

Som ett led i detta har vi ett fortlöpande samarbete med forskare i Sverige och andra länder. I detta samarbete erbjuder vi utvalda, intressanta forskningsprojekt att annonsera på vår anslagstavla, på hemsidan eller genom brev för att få kontakt med personer som kan bli delaktiga i forskningen som till exempel intervjupersoner eller deltagare i olika studier. Vi har strikt sekretess och all medverkan i dessa forskningsprojekt är frivillig och ligger helt utanför Adhd-centers verksamhet.

Vi kommer fortlöpande att presentera intressant forskning på området och bjuda in forskare som föreläsare. Vårt syfte med detta är att ge våra patienter möjlighet att ta del av den allra senaste forskningen på området. Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss på centret.

Studie om Adhd-centers grundkurser​

Vad är syftet? Vi vill kunna erbjuda alla familjer en bra grundkurs om adhd/add. Vi vill veta vad våra grundkurser gör för nytta och vad föräldrar tycker om deras olika delar. Vi vill också veta om kurserna är lika bra för föräldrar som har egna adhd-symptom. Därför bjuder vi nu in alla föräldrar (både med och utan egna adhd-symptom) att delta i våra grundkurser inom ramen för forskning.

Hur går deltagande till? Du går kursen precis som vanligt. I samband med kursstart och kursavslut kommer vi att be dig fylla i ett antal frågeformulär online. Och i samband med varje kurstillfälle kommer vi att be dig svara på fem frågor om dagens lektion. Studiedeltagande innebär alltså inga extra besök. Alla svar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, vilket betyder att de är sekretessbelagda. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det påverkar dina möjligheter att ta del av adhd-centers övriga insatser.

Vill du delta? Anmäl dig som vanligt till den grundkurs du vill gå. Du kommer att få mer information om studien och frågan om deltagande i samband med kursstart.

Har du frågor om studien? Kontakta studiesamordnare Therese Lindström på therese.lindstrom@ki.se.

Vem är projektansvarig? Tatja Hirvikoski, docent Karolinska Institutet (tatja.hirvikoski@ki.se).

Studie om Adhd-centers telefonrådgivning​

Vilka utmaningar möter barn och unga med adhd och deras familjer? Adhd-center erbjuder telefonrådgivning till centrets drygt 5000 inskrivna patienter samt till allmänheten, en tjänst som främst används av föräldrar till barn och tonåringar med adhd.

Adhd-center har under perioden januari 2013 till april 2015 samlat in statistik kring rådgivningssamtalen, som har sammanställts och analyserats. Syftet med projektet är att undersöka vilka frågor föräldrar till barn och unga med adhd behöver rådgivning kring, samt vem i familjen som söker rådgivning och information.

Ansvarig: Tatja Hirvikoski, Med. Dr. och FoUU-chef

Medverkande: Leg. psykolog Carl Nytell, Camilla Ekstrand (enhetschef vid Adhd-center) och vetenskaplig samordnare Anna Backman.

​Kvalitetsregistret Neuropsyk

För att kvalitetssäkra vården på Adhd-center arbetar vi med kvalitetsregistret Neuropsyk.

Du kan bidra till vårt arbete med att utveckla och säkerställa vårdkvaliteten genom att vi får registrera vissa uppgifter om ditt barn i det regionala kvalitetsregistret NEUROPSYK. Detta gäller även dig som är ung vuxen med adhd. Medverkan är frivillig och påverkar inte den vård ditt barn eller du som ung vuxen får. Du har när som helst rätt att få uppgifterna borttagna ur registret.

> Mer information om registret finns på KINDs hemsida

Projekt småsyskon

Projekt Småsyskon följer småsyskon till barn med adhd eller autismspektrumtillstånd från fem månaders ålder fram till att de fyller sex år och undersöker tidiga tecken på både autismspektrumtillstånd och adhd. Studier som denna kan ge viktig ny kunskap och bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder som kan inledas tidigare och är bättre anpassade till de olika tillstånden.

Kontaktperson för projektet är Terje Falck-Ytter, forskare, leg. psykolog och projektledare

terje.falck-ytter@earlyautism.se, 0701 67 93 81

> Till projekt småsyskons hemsida

KITE - neurofeedback och arbetsminnesträning

I projektet KITE studeras effekten av kognitiva inlärnings- och träningsmetoder för barn och ungdomar med adhd.

Studien pågår vid KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning med fokus på neuropsykiatriska funkionsnedsättningar. 

> Läs mer om KITE